Diensten - 255410-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Yeovil: Milieuveiligheidsdiensten

2020/S 105-255410

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Advantage South West
Postadres: South Somerset House, Alvington
Plaats: Yeovil
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BA22 8WN
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Neil Biddiscombe
E-mail: neil.biddiscombe@yhg.co.uk
Telefoon: +44 1935404566

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.advantageswtenders.co.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.advantagesouthwest.co.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.advantageswtenders.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.advantageswtenders.co.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Legionella Risk Assessments, Legionella Services and associated services

Referentienummer: DN478918
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90721000 Milieuveiligheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Advantage South West is seeking to select, by a competitive tendering process, companies who will be awarded a 4-year framework (1 Oct 2020-30 Sept 2024) from which our members will award contracts for the provision of:

Lot A: Legionella Risk Assessments and associated services;

Lot B: Legionella Services and associated services.

Advantage South West Members will be able to contract by direct award or mini-competition.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot A: Legionella Risk Assessments and Associated Services

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721000 Milieuveiligheidsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
NUTS-code: UKK SOUTH WEST (ENGLAND)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Legionella Risk Assessments and associated services.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot B: Legionella Services and Associated Services

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90721000 Milieuveiligheidsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
NUTS-code: UKK SOUTH WEST (ENGLAND)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Legionella services and associated services.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Advantage South West (ASW) is a purchasing consortium for social housing. Members of ASW will be able to access this framework to award contracts that may outlast the framework. Current members of ASW are:

— Coastline Housing (Redruth, www.coastlinehousing.co.uk);

— Cornwall Housing (Bodmin, www.cornwallhousing.org);

— Cornwall Rural Housing Association (Bodmin, www.crha.co.uk);

— East Devon District Council (Exmouth, www.eastdevon.gov.uk);

— Exeter City Council (Exeter, www.exeter.gov.uk);

— Homes in Sedgemoor (Bridgwater, www.homesinsedgemoor.org);

— LiveWest (Exeter, www.livewest.co.uk);

— Magna Housing Group (Dorchester, www.magna.org.uk);

— North Devon Homes (Barnstaple, www.ndh-ltd.co.uk);

— Ocean Housing (St Austell, www.oceanhousing.com);

— Plymouth Community Homes (Plymouth, plymouthcommunityhomes.co.uk);

— Radian Group (Eastleigh, www.radian.co.uk);

— Westward Housing Group (Newton Abbot, www.westwardhousing.org.uk);

— Teign Housing (Newton Abbot, www.teignhousing.co.uk);

— Somerset West and Taunton Council (www.somersetwestandtaunton.gov.uk);

— Yarlington Housing (Yeovil, www.yhg.co.uk).

Any further organisations that join ASW will also be able to access the framework. This contract notice is therefore placed on behalf of those future members too. Names of potential contracting authorities who may wish to access the framework can be found at: https://www.gov.uk/government/publications/current-registered-providers-of-social-housing http://local.direct.gov.uk/LDGRedirect/MapLocationSearch.do?mode=1.1&map=9

Interested companies can access the documentation at WWW.ADVANTAGESWTENDERS.CO.UK (free of charge). You must download the procurement documents, complete them and submit through the portal by the submission time/date. If the applicant considers that any information supplied by him is either commercially sensitive or confidential in nature then this should be highlighted and the reasons for its sensitivity given.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: UK High Court
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020