Diensten - 255415-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 105-255415

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Post Office Ltd
Nationaal identificatienummer: 2154540
Postadres: 20 Finsbury Street
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Postcode: EC2Y 9AQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Angus McDonald
E-mail: angus.mcdonald@postoffice.co.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.postoffice.co.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://postoffice.wax-live.com/S2C/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://postoffice.wax-live.com/S2C/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Postal Services

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Digital Capability Framework Agreement

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Post Office Ltd (POL) is running this procurement process to establish a panel of digital specialists to support, as may be required, the digital teams in delivering the highest standard of service and digital support to the business.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 75 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

POL is not inviting submissions for lot 5. Lot 5 will be awarded to suppliers who have tendered for and achieved a sufficiently high enough score across lots 1 to 4. Details of the process are set out in the procurement documents.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Experience Design (Insight, Research, UX, UI, Design)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72210000 Programmering van softwarepakketten
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Experience design (Insight, Research, UX, UI, Design)

Understanding customer needs, generating actionable insight and using design thinking methods to create new solutions that are on par with or exceed best practice. This includes brochure ware design as well as sales funnels and formative and summative research.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initial term of 2 years with two renewals of 1 year each. Renewals are options and at POL's sole discretion.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 10
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

As set out in the procurement documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Product Management and Ownership

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Product management and ownership

Generating and gathering requirements for product changes or new product features and campaigns. Running Scrum development teams including planning, creating and grooming backlogs.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initial term of 2 years with two renewals of 1 year each. Renewals are options and at POL's sole discretion

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 10
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

As set out in the procurement documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Development, Test and Delivery

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72421000 Diensten voor ontwikkeling van internet- of intranetklantenapplicatie
72422000 Diensten voor ontwikkeling van internet- of intranetserverapplicatie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Development, test and delivery

Development expertise to deliver new solutions, applications, integrations, web pages and features.

Providing full stack application management through the product lifecycle, including app and infrastructure support.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initial term of 2 years with two renewals of 1 year each. Renewals are options and at POL's sole discretion.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 10
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

As set out in the procurement documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Measurement and Optimisation

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Measurement and Optimisation

Continuous improvement of customer journeys, understanding customer behaviour, conversion rate optimisation, search engine optimisation and implementation of analytics tagging across systems and platforms to understand and meet data goals.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initial term of 2 years with two renewals of 1 year each. Renewals are options and at POL's sole discretion.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 10
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

As set out in the procurement documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cover-all Digital Capability Services

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72210000 Programmering van softwarepakketten
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
72421000 Diensten voor ontwikkeling van internet- of intranetklantenapplicatie
72422000 Diensten voor ontwikkeling van internet- of intranetserverapplicatie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 5 is an amalgamation of lots 1 through to 4 and the services to be delivered under lot 5 are those described under each of lots 1 to 4. Further details are set out in the additional information.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initial term of 2 years with two renewals of 1 year each. Renewals are options and at POL's sole discretion.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 1
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Please note, there are no candidates being invited to respond to lot 5 however the form does not allow a value of 0. Not applicable. All decisions relating to lot 5 will be made at contract award stage. Please see the procurement documents for further information.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 25
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/08/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 20/07/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Each lot will be treated as a separate contract award procedure. Lot 5 of this procurement process is a combined lot of the services to be supplied under each of lots 1 to 4. POL is not inviting either SQ responses or tenders for lot 5. At contract award stage POL will undertake a process whereby it will identify those suppliers who have tendered for all four lots and determine a cross-lot score which it will use to rank suppliers. The five highest cross-lot ranking supplies will be invited to join the framework on lot 5. This will be instead of appointment of the other lots. POL reserves the right to reduce the scope of lot 5 so that it covers three of the four lots, if this is appropriate. Details of the process and the rationale for it is set out in the procurement documents.

Requests to participate will be accepted from groupings of economic operators (consortia). In the event of a successful consortium bid, the contracting authority may specify that the consortium member takes a particular legal form and/or require that a single consortium member takes primary liability or that each member undertakes joint and several liability irrespective of the legal form adopted. Where a subsidiary company is used, the ultimate parent company may be required to provide a guarantee in respect of the performance of the contract by the subsidiary before acceptance.

The authority reserves the right not to award any or part of this contract, postpone or terminate the procurement process (or part of it).

The authority is not liable for any costs (including third party costs, fees or expenses) incurred by those expressing an interest in or bidding for this contract opportunity and no implied contract is created.

Tenders and all supporting documentation for the contracts must be priced in sterling and written in English. Any agreements entered into will be governed by English law and subject to the exclusive jurisdiction of the English courts.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Post Office Ltd
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020