Diensten - 255417-2020

02/06/2020    S105

Verenigd Koninkrijk-Londen: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 105-255417

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Royal Borough of Greenwich
Postadres: 3rd Floor, The Woolwich Centre, 35 Wellington Street, Woolwich
Plaats: London
NUTS-code: UKI51 Bexley and Greenwich
Postcode: SE18 6HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Michael Barrett
E-mail: michael.barrett@royalgreenwich.gov.uk
Telefoon: +44 2089214779

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.royalgreenwich.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.royalgreenwich.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://royalgreenwich.proactishosting.com/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://royalgreenwich.proactishosting.com/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SPS 2158 — CCTV System Upgrade, Operation and Maintenance

Referentienummer: DN479909
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Royal Borough of Greenwich (RBG) wishes to invite potential suppliers to tender to provide a CCTV system upgrade and system operation and maintenance. The contractor is required to obtain and pass on manufacturer’s warranties on materials/equipment replaced.

The contract will be in two phases, phase 1 of the contract involves the CCTV system upgrade, installation and setting to work. The second phase of the contract is the operation and maintenance of the CCTV Systems.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
50300000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting
51000000 Installatiediensten (uitgezonderd software)
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI51 Bexley and Greenwich
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Royal Borough of Greenwich (RBG) wishes to invite potential suppliers to tender to provide a CCTV system upgrade and system operation and maintenance. The Royal Borough of Greenwich is looking to award this contract to a single contractor to deliver these works. Full description and scope of the works are provided in the tender documentation which is accessed online following the link stated above in Section 1.3.

The contract will be in two phases, phase 1 of the contract involves the CCTV system upgrade, installation and setting to work. The first phase of the contract is for four (4) months. The second phase of the contract is the operation and maintenance of the CCTV Systems. This phase is for 5 years with options to extend for 2 periods of up to 2 years each. The contract period therefore, is for 5 years and 4 months with the option to extend for a further 4 years.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 64
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Council reserves the right to extend the contract on the same terms for a further period or periods of up to 48 months.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Contract performance conditions are outlined in the tender documentation. It is compulsory for suppliers to provide a written statement confirming they agree to the key performance indicators that can be accessed in the tender documentation. Successful economic operators will be required to meet the contract performance conditions as outlined in the tender documentations.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

At the offices of the Royal Borough of Greenwich. Note the opening is going to be carried out by officers of the Royal Borough of Greenwich.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Price is not the only criterion and all award criteria is stated only in the procurement tender documentation. This procurement will be managed electronically via the RBG Proactis e-tendering suite. To participate in this procurement, participants shall first be registered on the e-tendering suite. If bidders have not yet registered on the e-tendering suite, this can be done online at https://royalgreenwich.proactishosting.com/ and click on the tab 'supplier registration'. Note: registration may take some time therefore, please ensure that you allow sufficient time to register. Once you have registered on the e-tendering suite, a registered user can express an interest for a specific procurement. This is done by looking at the opportunities sections. The registered user will receive a notification email to alert them once this has been done. As a user of the e-tendering suite, you will have access to the Proactis portal email messaging system which facilitates all messages sent to you and from you in relation to any specific RFX event. Please note it is your responsibility to access these emails on a regular basis to ensure you have sight of all relevant information applicable to this opportunity. For technical assistance on use of the etendering sourcing suite, please contact Proactis Helpdesk Freephone: 0345 010 3503. All tenderers should note that the deadline for question and answers is the 15 June 2020 at 12 p.m. noon.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of England & Wales
Postadres: Royal Courts of Justice, Strand
Plaats: London
Postcode: WC1A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement@royalgreenwich.gov.uk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Cabinet Office
Postadres: Office 70, Whitehall
Plaats: London
Postcode: SW1A 2AS
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Royal Borough of Greenwich has incorporated a minimum 10 calendar day standstill period after notification to unsuccessful applicants of the award decision.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020