Diensten - 255422-2020

02/06/2020    S105

Verenigd Koninkrijk-Londen: Recruteringsdiensten

2020/S 105-255422

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Transport for London
Postadres: 5 Endeavour Square
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Postcode: E20 1JN
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Miss Chloe Wickham
E-mail: CHLOEWICKHAM@TFL.GOV.UK
Telefoon: +44 2030547325
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://tfl.gov.uk
Adres van het kopersprofiel: https://tfl.gov.uk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Greater London Authority
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Chloe Wickham
E-mail: chloewickham@tfl.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://london.gov.uk
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com/Home/About
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://procontract.due-north.com/Home/About
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

TfL 95160-3 Talent Intelligence and Mapping

Referentienummer: DN464481
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79600000 Recruteringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

This requirement is for the tender of lot 3 of the executive talent acquisition framework for talent intelligence and mapping services. (Note: Due to Covid-19 resource constraints the other lots to this framework are not yet live for tendering.)

Any framework awarded from this tender will be accessible by the Greater London Authority (GLA), any of itsFunctional Bodies (FBs), the Metropolitan Police Service (MPS) and the London Ambulance Service (LAS).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI LONDON
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This requirement is for the tender of lot 3 of the executive talent acquisition framework for talent intelligence and mapping services. (Note: Due to Covid-19 resource constraints the other lots to this framework are not yet live for tendering.)

Any framework awarded from this tender will be accessible by the Greater London Authority (GLA), any of itsFunctional Bodies (FBs), the Metropolitan Police Service (MPS) and the London Ambulance Service (LAS).

This procurement will be conducted via the restricted procedure under the Public Contracts Regulationsvia TfL's eTendering portal ProContract. If you wish to participate in this procurement please ensure your organisation is registered on this eTendering portal in order to access documents and submit a bid.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 032-076446
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 29/05/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Transport for London
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: chloewickham@tfl.gov.uk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020