Diensten - 255426-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Haddington: Verhuizingsdiensten

2020/S 105-255426

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: East Lothian Council
Postadres: John Muir House
Plaats: Haddington, East Lothian
NUTS-code: UKM73 East Lothian and Midlothian
Postcode: EH41 3HA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement@eastlothian.gov.uk
Telefoon: +44 1620827827

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eastlothian.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00181

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Removals and Storage

Referentienummer: ELC-19-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98392000 Verhuizingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Removals and storage, planned and reactive, for East Lothian Council.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 250 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

East Lothian Council Residential Properties Removals and Storage — Planned and Reactive

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70333000 Huisvestingsdiensten
63121100 Opslagdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM73 East Lothian and Midlothian
Voornaamste plaats van uitvoering:

East Lothian.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Removal and storage service in East Lothian for domestic furniture and personal belongings in relation to the Council’s property maintenance programme as well as situations relating to homelessness, abandonments, evictions, decants, Scottish Welfare Fund community care grants and adult social work.

Carpet fitting services will be required for removals, primarily associated with the Council’s property maintenance programme.

In some circumstances the Council must comply with statutory requirements and timescales regarding the removal and storage of personal possessions and the contractor must be able to comply with such. Storage must be secure and fit for purpose and within a practical visiting distance to allow clients access to their property on request.

Disposal of items with the aim of maximising recycling and re-use opportunities.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Method statements / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

East Lothian Council Corporate Removals — Planned and Reactive

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98392000 Verhuizingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM73 East Lothian and Midlothian
Voornaamste plaats van uitvoering:

East Lothian

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Removals for a capital works programme, minor works projects and day to day furniture and equipment moves within East Lothian Council schools, offices and public buildings.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Method Statements / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 007-011378
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

East Lothian Council Residential Properties Removals and Storage — Planned and Reactive

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Doree Bonner International
Postadres: 48 Clyde Street, Clydebank
Plaats: Glasgow
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: G81 1NW
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1419526000
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 153 944.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

East Lothian Council Corporate Removals — Planned and Reactive

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Doree Bonner International
Postadres: 48 Clyde Street, Clydebank
Plaats: Glasgow
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: G81 1NW
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +141 9526000
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 253.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(SC Ref:621881)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Edinburgh Sheriff Court
Plaats: Edinburgh
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020