Diensten - 255446-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Cardiff: Reinigen van accommodatie

2020/S 105-255446

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Cardiff University
Postadres: Procurement Services, McKenzie House, 30-36 Newport Road
Plaats: Cardiff
NUTS-code: UKL WALES
Postcode: CF24 0DE
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Joanne Davies
E-mail: DaviesJ97@cardiff.ac.uk
Telefoon: +44 2920874981

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cardiff.ac.uk/business/why-work-with-us/for-suppliers

Adres van het kopersprofiel: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0258

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Student Accommodation Contract Cleaning Services June 2020

Referentienummer: CU.353.JD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911100 Reinigen van accommodatie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Cleaning of student accommodation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Contract Cleaning Services — Deep Cleans

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911100 Reinigen van accommodatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL22 Cardiff and Vale of Glamorgan
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deep clean services.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: As per procurement docs / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cleaning Services ELS

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911100 Reinigen van accommodatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL22 Cardiff and Vale of Glamorgan
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cleaning services 3 phases consisting of 2 deep cleans and a house keeper service.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: As per procurement docs / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 041-098064
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CU.353.JD
Perceel nr.: 1
Benaming:

Contract Cleaning Services — Deep Cleans

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CU.353.JD
Perceel nr.: 2
Benaming:

Cleaning Services ELS

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(WA Ref:101986)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court
Postadres: Royal Courts of Justice, The Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2079477501
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020