Diensten - 255464-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Buckinghamshire: Verzekeringsdiensten

2020/S 105-255464

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Buckinghamshire County Council
Postadres: Walton Street Offices, Aylesbury
Plaats: Buckinghamshire
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
Postcode: HP20 1UD
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Rachael Ruddy
E-mail: rachael.ruddy@buckinghamshire.gov.uk
Telefoon: +44 1296383197

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.buckinghamshire.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.ypo.co.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Buckinghamshire County Council and Their Appointed Insurance Broker — Aon Further Competition for Insurance Placement DPS 978

Referentienummer: DN459892
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten - AA01
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Buckinghamshire County Council's Further Competition for the below lots awarded via YPO's Insurance placement DPS — 978.

Lot 1: (Property Damage/Business Interruption/Money/All Risks/Contract Works)

Lot 2: (Employers Liability/Public and Products Liability/Officials Indemnity/Professional Indemnity)

Lot 3: (Motor Fleet)

Lot 4: (Computer)

Lot 5: (Crime)

Lot 6: (Personal Accident)

Lot 7: (Engineering Insurance and Inspection)

Lot 8: (Terrorism).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Buckinghamshire County Council and Their Appointed Insurance Broker — Aon Further Competition for Insurance Placement DPS 978

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1 (Property damage/business interruption/money/all risks/contract works).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Cover / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Claims / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Underwriting / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Added value and innovation / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2 years optional extension.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Buckinghamshire County Council and Their Appointed Insurance Broker — Aon Further Competition for Insurance Placement DPS 978

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2 (Employers liability/public and products liability/officials indemnity/professional indemnity).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Cover / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Claims / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Underwriting / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Added value and innovation / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2 year optional extension.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Buckinghamshire County Council and Their Appointed Insurance Broker — Aon Further Competition for Insurance Placement DPS 978

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 3 (motor fleet).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Cover / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Claims / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Underwriting / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Added value and innovation / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2 year optional extension.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Buckinghamshire County Council and Their Appointed Insurance Broker — Aon Further Competition for Insurance Placement DPS 978

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 4: (computer).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Cover / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Claims / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Underwriting / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Added value and innovation / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2 year optional extension.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Buckinghamshire County Council and Their Appointed Insurance Broker — Aon Further Competition for Insurance Placement DPS 978

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 5 (crime).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Cover / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Claims / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Underwriting / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Added value and innovation / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2 year optional extension.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Buckinghamshire County Council and Their Appointed Insurance Broker — Aon Further Competition for Insurance Placement DPS 978

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 6 (personal accident).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Cover / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Claims / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Underwriting / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Added value and innovation / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2 year optional extension.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Buckinghamshire County Council and Their Appointed Insurance Broker — Aon Further Competition for Insurance Placement DPS 978

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 7 (Engineering Insurance and Inspection).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Cover / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Engineering inspection service / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Added value and innovation / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2 year optional extension.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Buckinghamshire County Council and Their Appointed Insurance Broker — Aon Further Competition for Insurance Placement DPS 978

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 8 (terrorism).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Cover / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Claims / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Underwriting / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Added value and innovation / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2 year optional extension.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 106-259145
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Buckinghamshire County Council further competition via YPO's Insurance Placement DPS 978
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1 (Property Damage/Business Interruption/Money/All Risks/Contract Works)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Travelers Ins Co. Ltd
Postadres: 23-27 Alie Street
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Postcode: E1 8DS
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 500 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Buckinghamshire County Council further competition via YPO's Insurance Placement DPS 978
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 (Employers Liability/Public and Products Liability/Officials Indemnity/Professional Indemnity)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Risk Management Partners Ltd
Postadres: The Walbrook Building, 25 Walbrook
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Postcode: EC3N 8AW
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 500 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Buckinghamshire County Council further competition via YPO's Insurance Placement DPS 978
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3 (Motor Fleet)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zurich Municipal
Postadres: The Zurich Centre, 3000 Parkway, Whiteley, Fareham
Plaats: Hampshire
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
Postcode: PO15 7JZ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 500 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Buckinghamshire County Council further competition via YPO's Insurance Placement DPS 978
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lot 4 (Computer)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Risk Management Partners Ltd
Postadres: The Walbrook Building, 25 Walbrook
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Postcode: EC3N 8AW
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 500 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Buckinghamshire County Council further competition via YPO's Insurance Placement DPS 978
Perceel nr.: 5
Benaming:

Lot 5 (Crime)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Risk Management Partners Ltd
Postadres: The Walbrook Building, 25 Walbrook
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Postcode: EC3N 8AW
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 500 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Buckinghamshire County Council further competition via YPO's Insurance Placement DPS 978
Perceel nr.: 6
Benaming:

Lot 6 (Personal Accident)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Risk Management Partners Ltd
Postadres: The Walbrook Building, 25 Walbrook
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Postcode: EC3N 8AW
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 500 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Buckinghamshire County Council further competition via YPO's Insurance Placement DPS 978
Perceel nr.: 7
Benaming:

Lot 7 (Engineering Insurance and Inspection)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Risk Management Partners Ltd
Postadres: The Walbrook Building, 25 Walbrook
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Postcode: EC3N 8AW
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 500 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Buckinghamshire County Council further competition via YPO's Insurance Placement DPS 978
Perceel nr.: 8
Benaming:

Lot 8 (Terrorism)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aon Underwriting Managers
Postadres: The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Postcode: EC3V 4AN
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 500 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020