Diensten - 255470-2020

02/06/2020    S105

Verenigd Koninkrijk-Cardiff: Bouwadviezen

2020/S 105-255470

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 085-203433)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Welsh Government
Postadres: Corporate Procurement Services, Cathays Park
Plaats: Cardiff
NUTS-code: UKL WALES
Postcode: CF10 3NQ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: transportprocurement@gov.wales
Telefoon: +44 3000623300
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
Adres van het kopersprofiel: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0007

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A487: New Dyfi Bridge — Employer’s Agent

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71530000 Bouwadviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Welsh Government wish to procure design and employer’s agent services for its A487: New Dyfi Bridge. WM are currently appointing a team of advisors to provide Employer’s Agent services to manage the project in support of Welsh Government at key stage 6 only.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-203433

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 12/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 12/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

An addendum to the procurement documents will be issued early next week and a 7 day extension has been agreed to allow tenderers time to take this into account in their bids.