Diensten - 255474-2020

02/06/2020    S105

Verenigd Koninkrijk-Winchester: Diensten voor adviesverlening

2020/S 105-255474

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hampshire County Council
Postadres: The Castle
Plaats: Winchester
NUTS-code: UKJ3 Hampshire and Isle of Wight
Postcode: SO23 8UJ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Annette Rebentisch
E-mail: childrens.services.procurement.unit@hants.gov.uk
Telefoon: +44 1962846094

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://in-tendhost.co.uk/hampshire/aspx/Home

Adres van het kopersprofiel: https://www.hants.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Frankie Workers (2020)

Referentienummer: CS14143
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312320 Diensten voor adviesverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Frankie Workers will provide therapeutic counselling to children and young people aged 0-18 years who are victims of sexual abuse, sexual exploitation or female genital mutilation. The aim is to prevent trauma turning into poor mental health.

The service started in the Hampshire County Council area in June 2017. The service was also commissioned for the Portsmouth City Council and Isle of Wight Council areas. The Hampshire service operates across the County area.

The contract will be for a duration of 11 months, 1 May 2020 until 31 March 2021, with the option to extend for up to 2 further years until 31 March 2023.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 662 000.00 GBP / Hoogste offerte: 672 000.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ3 Hampshire and Isle of Wight
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hampshire County Council area with the exception to the play therapists who will be pan-Hampshire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ight touch regime resembling the open procedure.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Quality: 60 %

Value for money (hours delivered): 40 %

Price: pass/fail

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 009-017985
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CS14143
Benaming:

Frankie Workers (2020)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: No Limits (South)
Nationaal identificatienummer: 4183173
Postadres: 35 The Avenue
Plaats: Southampton
NUTS-code: UKJ32 Southampton
Postcode: SO17 1XN
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2380224224
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 682 218.00 GBP
Laagste offerte: 662 000.00 GBP / Hoogste offerte: 672 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hampshire County Council
Plaats: Winchester
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020