Leveringen - 255487-2020

03/06/2020    S106

Centraal-Afrikaanse Republiek-Bangui: Aankoop van twee gepantserde terreinvoertuigen

2020/S 106-255487

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Unie, Training Mission in Central African Republic (EUTM-CAR)
Postadres: Camp MOANA, avenue Oumar, M'Bongo, M'Poko
Plaats: Bangui (airoport)
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Centraal-Afrikaanse Republiek
Contactpersoon: J8 Procurement officer of European Union Training Mission in Central African republic (EUTM-CAR)
E-mail: eutm.j8chief@eutmrca.eu
Telefoon: +223 72431580
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6521
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6521
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop van twee gepantserde terreinvoertuigen

Referentienummer: 0608 /EUTM-RCA/J8
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34113200 Terreinvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aankoop van twee gepantserde voertuigen met vierwielaandrijving, vijf zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder) en besturing aan de linkerkant. Het onderhoud van voertuigen moet gegarandeerd plaatsvinden in Bangui.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

De voertuigen moeten worden geleverd aan: Avenue Oumar M’Bongo, Camp Moana, M’Poko, Bangui, CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK. Het onderhoud van voertuigen moet gegarandeerd plaatsvinden in Bangui. Deze locatie moet worden beschouwd als een omgeving met een hoog dreigingsniveau.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

EUTM — CAR wil twee gepantserde terreinvoertuigen kopen. (Zie de technische specificaties voor details).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

EUTM-RCA zal geen begeleiding of hulp bieden voor het vervoeren van deze voertuigen naar Bangui. Het onderhoud van voertuigen moet gegarandeerd plaatsvinden in Bangui.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De voertuigen moeten worden geleverd aan: EUTM-CAR, Avenue Oumar M’Bongo, Camp Moana, M’Poko, Bangui, CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK.

Het onderhoud van voertuigen moet gegarandeerd plaatsvinden in Bangui.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/08/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

EUTM-RCA, Avenue Oumar M’Bongo, Camp Moana, M’Poko, Bangui, CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK. Het onderhoud van voertuigen moet gegarandeerd plaatsvinden in Bangui.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Elke inschrijver mag worden vertegenwoordigd door maximaal één persoon, waarvan de naam uiterlijk op 17.7.2020 per e-mail moet worden verzonden naar: eutm.j8contract@eutmrca.eu. De opening van de inschrijvingen kan op korte termijn opnieuw worden gepland bij onvoorziene gebeurtenissen die plaatsvinden in de kantoren van het EUTM op de geplande datum voor de opening van de inschrijvingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De voertuigen moeten worden geleverd aan: EUTM-CAR, Avenue Oumar M’Bongo, Camp Moana, M’Poko, Bangui, CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK.

Deze locatie moet worden beschouwd als een omgeving met een hoog dreigingsniveau. Het onderhoud van voertuigen moet gegarandeerd plaatsvinden in Bangui.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Belgian Courts
Postadres: Place Poelaert 1
Plaats: Brussels
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Special Committee
Postadres: Rue de la Loi 175
Plaats: Brussels
Postcode: 1048
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie, General Secretariat, DGA 4 Projects and Financing, Athena Unit
Postadres: Rue de la Loi 175
Plaats: Brussels
Postcode: 1048
Land: België
E-mail: athena.mechanism@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 22815012
Internetadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6521
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020