Leveringen - 255491-2020

03/06/2020    S106    Europese Commissie - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Italië-Ispra: Levering van voorgeladen reactieplaten voor de opsporing van genetisch gemodificeerde voeding en voeder door middel van polymerasekettingreactie in realtime

2020/S 106-255491

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, JRC — Joint Research Centre, JRC.F — Health, Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.5 Food and Feed Compliance Unit (Ispra)
Postadres: Via Enrico Fermi 2749
Plaats: Ispra (VA)
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: I-21027
Land: Italië
E-mail: jrc-ispra-dir-f-procurement@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/

Adres van het kopersprofiel: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van voorgeladen reactieplaten voor de opsporing van genetisch gemodificeerde voeding en voeder door middel van polymerasekettingreactie in realtime

Referentienummer: JRC/IPR/2019/NP/4090
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24000000 Chemische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Verwerving van voorgeladen reactieplaten bestaande uit plastic microtiterplaten voor polymerasekettingreactie in realtime die gedroogde primers en sondes bevatten. In elk welletje wordt 1 analyse aangebracht die overeenstemt met 2 primers en 1 dubbel gelabelde sonde.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124131 Reageerstrips
33696300 Chemische reagentia
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
Voornaamste plaats van uitvoering:

JRC, standplaats Ispra.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van voorgeladen reactieplaten voor de opsporing van genetisch gemodificeerde voeding en voeder door gebruik vaneen polymerasekettingreactie in realtime.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Horizon 2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Een openbare procedure JRC/IPR/2019/OP/3118 werd op 30.9.2019 gelanceerd [nummer van de aankondiging in het PB 2019/S 188-456380].

De aanbestedende dienst heeft geen enkele deelnemingsaanvraag ontvangen. De procedure is afgesloten [nummer van de aankondiging in het PB 2019/S 220-538674].

Daarom werd, zoals voorzien in artikel 164, lid 1, onder d) van het Financieel Reglement, punt 11.1), onder a) van bijlage I bij het Financieel Reglement (EU, Euratom) nr. 2018/1046 van toepassing op die procedure, een volgende onderhandelingsprocedure gestart zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie en met de gegadigde die door het prudentiële oordeel van de aanbestedende dienst werd gekozen, zoals voorzien op grond van die rechtsgrondslag.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 939169
Benaming:

Levering van voorgeladen reactieplaten voor de opsporing van genetisch gemodificeerde voeding en voeder door middel van polymerasekettingreactie in realtime

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kaneka Eurogentec S.A.
Nationaal identificatienummer: BE0 427.348.346
Plaats: Seraing
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020