Werken - 255496-2020

03/06/2020    S106    Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Frankrijk-Rueil-Malmaison: Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen

2020/S 106-255496

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autoroutes du Sud de la France (ASF)
Postadres: 12 rue Louis Blériot — CS 30035
Plaats: Rueil-Malmaison Cedex
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92506
Land: Frankrijk
E-mail: ao.doie@vinci-autoroutes.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vinci-autoroutes.com

Adres van het kopersprofiel: https://consultations-asf.omnikles.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Société de droit privé
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Concessionnaire autoroutier

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Autoroute A7 — entretien des chaussées — secteur Portes-lès-Valence

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233210 Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Entretien des chaussées autoroutières en enrobés bitumineux.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14212000 Granulaat, steengruis, steenpoeder, keien, grind, split en steenslag, steenmengels, zand-grindmengsels en andere aggregaten
45233221 Aanbrengen van wegmarkeringen
44113610 Bitumen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK23 Drôme
Voornaamste plaats van uitvoering:

Autoroute A7 — Département de la Drôme.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— fourniture et mise en œuvre d'enrobés bitumineux sur autoroute en service;

— fourniture et mise en œuvre de signalisation horizontale sur autoroute en service.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/09/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

La date mentionnée en section II.3), relative au lancement de la procédure de passation, est donnée à titre indicatif. Elle n'engage pas ASF et est susceptible d'évolution.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020