Werken - 255524-2020

Submission deadline has been amended by:  300833-2020
03/06/2020    S106    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Viersen: Metaalbewerking

2020/S 106-255524

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kreis Viersen 10/3 – Gebäudemanagement
Postadres: Rathausmarkt 3
Plaats: Viersen
NUTS-code: DEA1E Viersen
Postcode: 41747
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen
E-mail: vergabestelle@kreis-viersen.de
Telefoon: +49 2162391224
Fax: +49 216239281051

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kreis-viersen.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/K-VIERSEN-2020-0031
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/K-VIERSEN-2020-0031
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Kreisarchiv Viersen – Metallbau-, Fenster- und Verglasungsarbeiten

Referentienummer: K-VIERSEN-2020-0031
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262670 Metaalbewerking
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Errichtung der Pfosten-Riegelfassade, sowie des Glasdaches, ca. 500 m2 Pfosten-

Riegelfassade und ca. 280 m2 Glasdach.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45441000 Beglazing
44221000 Ramen, deuren en aanverwante artikelen
45212190 Aanbrengen van zonwering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA1E Viersen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kreisarchiv Viersen

Ransberg 41

41751 Viersen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Errichtung der Pfosten-Riegelfassade, sowie des Glasdaches, ca. 500 m2 Pfosten-

Riegelfassade und ca. 280 m2 Glasdach.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 26/10/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Freistellungsbescheinigung Bauabzugssteuer des Finanzamtes;

— Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes (max. 3 Monate alt);

— Unbedenklichkeitsbescheinigung/ en der Krankenkasse/n (max. 1 Jahr alt und gültig);

— Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (max. 1 Jahr alt und gültig).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Präqualifikationsnachweis (Alternativ: min. 2 Refenzobjekte Überkopf-Verglasung;

> 100 m2 und min. 2 Referenzobjekte Pfosten-Riegelfassaden an Bürogebäuden Fassadenfläche > 400 m2);

— Nachweis der Mitgliedschaft A/U/F Initiative, oder gleichwertigen schlüssigen;

Projektspezifischen Prozess zum (Aluminium) Recycling im Bausektor.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 10/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen Rathausmarkt 3, 41747 Viersen, Deutschland

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Die Öffnung der Angebote wird nach § 14 VOB/A EU durchgeführt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland
Postadres: Zeughausstraße 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50667
Land: Duitsland
E-mail: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Telefoon: +49 2211473045
Fax: +49 2211472889

Internetadres: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/index.html

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020