Werken - 255564-2020

Submission deadline has been amended by:  288411-2020
03/06/2020    S106

Polen-Sosnowiec: Wegwerkzaamheden

2020/S 106-255564

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez prezydenta miasta pana Arkadiusza Chęcińskiego
Postadres: al. Zwycięstwa 20
Plaats: Sosnowiec
NUTS-code: PL22B Sosnowiecki
Postcode: 41-200
Land: Polen
Contactpersoon: Marzena Tańcula
E-mail: m.tancula@um.sosnowiec.pl
Telefoon: +48 322960836
Fax: +48 322960581
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.um.sosnowiec.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.bip.um.sosnowiec.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.um.sosnowiec.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://umsosnowiec.logintrade.net/
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://umsosnowiec.logintrade.net/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu” w zakresie: zakres 1: przebudowa ulicy Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą 1 Maja

Referentienummer: WZP.271.1.52.2020.MT
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233140 Wegwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Cd. sekcji II.1.2 Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu” w zakresie: zakres 1: przebudowa ulicy Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą 1 Maja, zakres 2: zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen
45231300 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
45232130 Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen
45232400 Bouwwerkzaamheden voor riool
45231220 Bouwen van gaspijpleidingen
45231221 Aanleggen van gastoevoerleiding
45231100 Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45231400 Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen
45232000 Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
32562000 Glasvezelkabels
32520000 Telecommunicatiekabels en -uitrusting
71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
71320000 Technische ontwerpdiensten
71248000 Toezicht op plannen en documentatie
71330000 Diverse technische dienstverlening
71351910 Geologische diensten
71354000 Cartografiediensten
45231200 Bouwen van olie- en gaspijpleidingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22B Sosnowiecki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sosnowiec, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zakresy.

1.1. Zakres I obejmuje: „Przebudowę ulicy Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą 1 Maja”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy w załączniku nr 3a do SIWZ.

1.2. Zakres II obejmuje: „Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy w załączniku nr 3b do SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

Ewentualny zakres robót w ramach zakresu 1:

— roboty rozbiórkowe,

— roboty przygotowawcze,

— roboty drogowe, w tym przebudowa/budowa chodników, ciągów rowerowych,

— budowa zatok postojowych oraz autobusowych,

— roboty dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej,

— roboty dot. wykonania przełożenia/przeniesienia/zabezpieczenia/przebudowy/wymiany istniejącej infrastruktury kolidującej realizacja przedmiotu umowy,

— roboty dot. wykonania oznakowania pionowego i poziomego,

— roboty dot. wykonania oświetlenia,

— roboty dot. budowy sygnalizacji świetlanej,

— roboty dot. zabezpieczenia uzbrojenia,

— wycinka drzew,

— wykonanie dokumentacji projektowej,

— oraz inne roboty określone w PFU.

Ewentualny zakres robót w ramach zakresu 2:

— roboty rozbiórkowe,

— roboty przygotowawcze,

— roboty drogowe, w tym budowa ciągów rowerowych,

— roboty dot. wykonania oznakowania pionowego i poziomego,

— roboty dot. zabezpieczenia uzbrojenia,

— wycinka drzew,

— wykonanie dokumentacji projektowej,

— oraz inne roboty określone w PFU.

Zamówienie zostanie ewentualnie udzielone na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych:

— dla wyceny robót tożsamych z zamówieniem podstawowym kalkulacja nastąpi na podstawie cen wskazanych w szczegółowej wycenie, o której mowa w § 8 ust. 1 projektu umowy,

— dla wyceny robót nie wykazanych w szczegółowej wycenie, o której mowa w § 8 ust. 1 projektu umowy stosuje się nie większe niż średnie ceny materiałów, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa Sekocenbud, a ceny robocizny nie będą większe niż średnie ceny dla województwa śląskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa Sekocenbud, w okresie wykonywania tych robót a w przypadku braku odpowiedników ceny z faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu nie występujące w cenniku. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową wykonaną metodą szczegółową przy zastosowaniu Kosztorysowych norm nakładów rzeczowych.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zakres 1:

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym Wykonawca opracuje dokumentację projektową w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres 2:

Termin realizacji zamówienia: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170);

5. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w pkt 1–7 odnośnie do tego podmiotu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów: dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa powyżej Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Eventuele minimumeisen:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony, 00/100).

W przypadku sumy gwarancyjnej wyrażonej w innej walucie niż polski złotych należy dokonać przeliczenia według średniego kursu polskiego złotego w stosunku do waluty, w której wyrażona jest suma ubezpieczenia ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatni 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Eventuele minimumeisen:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1. wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto, obejmującą budowę lub przebudowę drogi, w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2068 z późn. zm.).

W przypadku roboty budowlanej, której wartość wyrażona jest w innej walucie niż polski złoty należy dokonać przeliczenia według średniego kursu polskiego złotego w stosunku do waluty, w której wyrażona jest wartość roboty budowlanej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

2. wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia kierownika budowy – jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Wzór umowy, określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zawiera załącznik nr 7 do SIWZ oraz załącznik nr 7a do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZ oraz załącznik nr 7a do SIWZ.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

3.1. nie podlegają wykluczeniu. Zam. wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wyk. wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia,o których mowa w art. 24 ust. 1 u. Pzp. Ponadto Zam. wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wyk. na podstawie przesłanek do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) u. Pzp;

3.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Art. 43 ust. 2b, pkt 1) ustawy Pzp – opublikowanie informacji wymaganych dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego. Wstępne ogłoszenie informacyjne zostało zamieszczone na profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępnej pod adresem (https://umsosnowiec.logintrade.net/)

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

W siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miasta Sosnowca przy ul. Ignacego Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, piętro II, pok. 212, POLSKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje na platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych przy użyciu tokena (kodu) umożliwiającego odszyfrowanie każdej oferty.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W celu dokonania oceny oferty w ramach kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz doświadczenia kierownika budowy spełniającego warunek opisany w rozdziale VII ust. 4, pkt 4.2 SIWZ zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

3.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć jednolity dokument w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ;

3.2. dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 i 4 SIWZ;

3.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX:

1.1. w pkt 9.1 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych;

1.2. pkt 9.2–9.3 i 9.5 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1 i pkt 10.2 lit. b), SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 10.2 lit. a), SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Ciąg dalszy informacji w punkcie VI.4.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.1, SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt 10.1, SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10 zdanie pierwsze stosuje się.

9. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 150 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1–5 ustawy Pzp.

10. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty podanej w formularzu.

11. Terminy na składanie odwołań zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

12. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w niniejszym ust. za pomocą platformy. Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

13.1. ceny brutto „Kc” – (waga – 60 %);

13.2. doświadczenie kierownika budowy „Kkb” – (waga – 20 %);

13.3. długość okresu gwarancji „Kg” – (waga – 20 %).

14. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w 12 niniejszej sekcji oraz w pkt 1–7 sekcji III.1.1) należy złożyć odnośnie do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

15. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, Warszawa 02-676, e-mail: odwolania@uzp.gov.pl Adres internetowy: (http://www.uzp.gov.pl)
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020