Storitve - 255598-2015

Prikaži skrčeni pogled

22/07/2015    S139

Belgija-Bruselj: Študija o izvajanju, spremljanju in ocenjevanju ukrepov v okviru Direktive 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta za zmanjšanje stroškov uvedbe visokohitrostne širokopasovne infrastrukture in spodbujanje medsektorskega sodelovanja na področju uvedbe infrastrukture IKT – SMART 2015/0001

2015/S 139-255598

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo, Enota B1 – Regulativno usklajevanje in podjetja
Poštni naslov: BU25, 04/054
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Centralna finančna enota
V roke: g. Wolf-Dietrich Grussmann, vodja enote
E-pošta: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=753

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Študija o izvajanju, spremljanju in ocenjevanju ukrepov v okviru Direktive 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta za zmanjšanje stroškov uvedbe visokohitrostne širokopasovne infrastrukture in spodbujanje medsektorskega sodelovanja na področju uvedbe infrastrukture IKT – SMART 2015/0001
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 11: Storitve svetovanja na področju vodenja [6] in sorodne storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Prostori izvajalca.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Cilj študije je trojen:
(1) določiti metodologijo za spremljanje in ocenjevanje za zapolnjevanje podatkovne vrzeli in oceno napredka na področju skupne uporabe infrastrukture, usklajevanja del, gotovih hiš širokopasovnega omrežja visoke hitrosti, preglednosti in pravočasnosti pri dodeljevanju upravnih dovoljenj;
(2) zagotoviti podporo za izvajanje direktive, zlasti z določitvijo ključnih elementov za podporo skupne uporabe infrastrukture in skupne uvedbe, vključno z medsektorskimi (npr. gospodarske javne službe) in možnimi sinergijami (npr. z uvedbo pametnega omrežja), kakor tudi novimi poslovnimi modeli in inovacijami na področju;
(3) analizirati delo na področju standardizacije za dostopovna omrežja naslednje generacije (NGA) v hiši in uporaba „oznak za pripravljenost za širokopasovno omrežje“.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

79419000 Storitve ocenjevanja in svetovanja, 73210000 Storitve svetovanja na področju raziskav

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Največja vrednost: 150 000 EUR.
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glejte razpisne specifikacije in vzorec pogodbe o storitvah.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glejte razpisne specifikacije in vzorec pogodbe o storitvah.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glejte razpisne specifikacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glejte razpisne specifikacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Glejte razpisne specifikacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
SMART 2015/0001.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Predhodno informativno obvestilo

Številka obvestila v UL: 2015/S 2-001300 z dne 3.1.2015

IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.9.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 25.9.2015 - 10:00

Kraj:

Stavba Komisije BU25, avenue de Beaulieu 25, sejna soba 0/S5, 1160 Bruselj, BELGIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da

Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Pri odpiranju ponudb je lahko navzoč 1 pooblaščeni zastopnik vsakega ponudnika. Ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja, morajo to vsaj 48 ur vnaprej sporočiti ge. Sari Niemenmaa po e-pošti na cnect-r2-eoi@ec.europa.eu in navesti ime osebe, ki se bo udeležila odpiranja.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Navedite sklic na projekte in/ali programe: Politika na področju elektronskih komunikacij.
VI.3)Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija bo na voljo na naslovu, navedenem v točki I.1. Spletna stran se bo redno posodabljala; za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom so odgovorni ponudniki.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Evropska komisija, GD za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo, Enota R2 – Finance, v roke: Marie-Christine Laffineur
Poštni naslov: pisarna: BU25 04/024
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-pošta: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetni naslov: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
10.7.2015