Usluge - 255600-2015

Prikaži smanjeni prikaz

22/07/2015    S139

Luksemburg-Luxembourg: Čišćenje prostorija i održavanje zelenih područja i sobnih biljaka u Informacijskom uredu Europskog parlamenta u Ateni

2015/S 139-255600

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: plateau de Kirchberg
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2929
Država: Luksemburg
Na pažnju (osoba za kontakt): Odjel za ugovaranje i javnu nabavu
E-pošta: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://europarl.europa.eu

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=871

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Čišćenje prostorija i održavanje zelenih područja i sobnih biljaka u Informacijskom uredu Europskog parlamenta u Ateni
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 14: Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninama
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Atena, Grčka.

NUTS kod GR ELLADA

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Europski parlament je odlučio pokrenuti postupak nadmetanja za čišćenje prostorija i održavanje zelenih područja i sobnih biljaka u Informacijskom uredu Europskog parlamenta u Ateni.
To uključuje čišćenje i održavanje zelenih područja i ukrasnog bilja, koje će se izvršavati redovito (stalno tijekom vremena) i izvanredno (kad je to nužno).
Razdoblje izvršavanja ugovora je postavljeno na 5 godina od datuma potpisivanja ugovora.
Ovaj ugovor o javnoj nabavi uključuje opće ugovaranje. Ponude se moraju podnijeti za cjelokupni ugovor i biti izražene u eurima.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90900000 Usluge čišćenja i sanitacije

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Maksimalno trajanje je 5 godina.
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: da
Broj mogućih obnavljanja: 4
U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama koji se trebaju obnoviti, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti:
u mjesecima: 48 (od sklapanja ugovora)
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 60 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Isplate će se provoditi samo ako je izvoditelj ispunio svoje ugovorne obveze na datum slanja zahtjeva za plaćanje.
Postupci slanja računa su sljedeći:
— računi će se izdavati na temelju stvarno izvršenih usluga i bit će u tu svrhu potvrđeni dokumentom kojim se potvrđuje uspješno pružanje usluga, koje je sastavio Informacijski ured, navodeći obujam usluga, izračunat pomoću troškovnika i cijena koje je izvoditelj naveo u svojoj ponudi.
Svaki zahtjev za plaćanje mora imati naveden broj ugovora – 06A40/2015/DC/M016 – i biti popraćen odgovarajućim računima i dokumentima kojima se potvrđuje uspješno pružanje usluga.
Izvoditelj mora na sljedeću adresu poslati sve zahtjeve za plaćanje ili obavijesti o knjiženju povezane s izvršenjem ugovora:
Europski parlament, Služba za poštu (registracija računa), zgrada Konrad Adenauer, ured 00E006B, plateau de Kirchberg, 2929 Luxembourg, LUKSEMBURG.
Izvoditelj mora Europskom parlamentu poslati zahtjeve za plaćanje ili obavijesti o knjiženju korištenjem omotnica ili paketa, ili jednakovrijednim sredstvima, koji se moraju jasno i vidljivo označiti riječima „Demande de paiement” ili „Note de crédit”.
Rok za plaćanje iznosa za izvršenje ovog ugovora je unutar 60 kalendarskih dana. Isplate se smatraju izvršenima na dan kad je račun Europskog parlamenta terećen. Europski parlament može obustaviti razdoblje plaćanja bilo kada nakon zaprimanja zahtjeva za plaćanje slanjem obavijesti izvoditelju da njegov zahtjev ne može biti ispunjen kako bi se provjerilo jesu li iznosi točni te da ih on duguje ili kako bi zatražio popratne dokumente koji nedostaju, a izvoditelj ih može adekvatno dostaviti te pritom nije nužno odbijanje zahtjeva za plaćanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Zajednice gospodarskih subjekata smiju sudjelovati u nadmetanju ako su njihovi članovi solidarno odgovorni. To se odnosi na subjekte s pravnom osobnošću ili bez nje: konzorcij, privatni sporazum ili bilo koji drugi odgovarajući oblik suradnje. Ako je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora, Europski parlament zadržava pravo da prije potpisivanja ugovora od zajednice s kojom će se sklopiti ugovor zatraži preuzimanje određenog pravnog oblika.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: sudjelovanje u ovom postupku nadmetanja otvoreno je pod jednakim uvjetima svim fizičkim osobama, pravnim subjektima i javnim tijelima obuhvaćenim područjem primjene sporazuma — osobito onima iz država članica Europske unije — i svim fizičkim osobama, pravnim subjektima i javnim tijelima iz država koje nisu članice, a koje su s Europskom unijom sklopile poseban sporazum u području javne nabave, pod uvjetima utvrđenim u ovom sporazumu.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: — preslika računa dobiti i gubitka, objavljenih u godišnjem izvješću te revidiranih ili, u nedostatku takve obveze, istovjetna i iskrena preslika koju je ovjerio zastupnik ponuditelja, za posljednje 2 financijske godine za koje su računi zatvoreni, kao minimum,
— dokaz o važećem osiguranju od profesionalne odgovornosti.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: — najmanji godišnji promet od 70 000 EUR, bez poreza, ostvaren u području obuhvaćenom ugovorom koji će se sklopiti, tijekom posljednje 2 financijske godine za koje su računi zatvoreni, ili, u slučaju gospodarske zajednice, ukupni godišnji promet od najmanje 70 000 EUR, bez poreza, ostvaren u području obuhvaćenom ugovorom koji će se sklopiti, tijekom posljednje 2 financijske godine za koje su računi zatvoreni,
— osiguranje od profesionalne odgovornosti.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
— popis usluga sličnih onima koje se zahtijevaju ovim ugovorom, pruženih u posljednje 3 godine, s detaljima o njihovim vrijednostima, datumima, lokacijama i površini zgrade; značajnije usluge moraju biti popraćene potvrdama o zadovoljavajućem izvršenju, u kojima se navodi jesu li one izvršene u skladu s pravilima struke i jesu li uspješno završene (ispuniti Prilog I.),
— potvrde koje su sastavila neovisna tijela potvrđujući da ponuditelj ispunjava norme upravljanja okolišem ili da je u suglasnosti sa sustavima koji se odnose na sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Europske unije („EMAS”) ili drugim normama upravljanja okolišem koje se temelje na europskim ili međunarodnim normama u navedenom području te koje su sastavile priznata tijela. Europski parlament priznaje istovrijedne potvrde koje su izdala tijela sa sjedištem u drugim državama članicama. On će prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama upravljanja okolišem koje pruži ponuditelj.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:

— izvršenje, tijekom posljednje 3 godine, najmanje 3 projekata za usluge slične onima koje se zahtijevaju ovim ugovorom, u profesionalnim zgradama površine od najmanje 2 000 m2,

— ovlaštenje u skladu s normom upravljanja okolišem EMAS/ISO 14001 ili jednakovrijednom ili, ako nemaju potvrdu koju je izdalo ovlašteno tijelo, svečanu izjavu kojom potvrđuju postojanje jednakovrijednog sustava kvalitete unutar poduzeća.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
06A40/2015/M016.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
18.9.2015
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 180 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 29.9.2015
Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da

Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: može prisustvovati najviše 1 predstavnik po ponuditelju. Radi pripreme vaše propusnice, molimo da e-poštom (inlo.ao-lux@ep.europa.eu) pošaljete ime vašeg poduzeća i ime, radno mjesto, broj osobne iskaznice i datum rođenja vašeg zastupnika 2 radna dana prije otvaranja. Vaši zastupnici moraju imati valjanu identifikacijsku ispravu.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci

Europski parlament će organizirati jedan posjet lokaciji koji će se održati 3.9.2015 (10:30) u prostorijama Informacijskog ureda Europskog parlamenta u Ateni. Prisustvovati mogu najviše 2 predstavnika po ponuditelju. Radi pripreme vaše propusnice, molimo da e-poštom (inlo.ao-lux@ep.europa.eu) pošaljete ime vašeg poduzeća i ime, radno mjesto, broj osobne iskaznice i datum rođenja vašeg zastupnika 2 radna dana prije posjeta. Vaši predstavnici moraju imati valjanu identifikacijsku ispravu.

Nakon što odobri vaše zastupnike, Europski parlament će vam dostaviti postupke za pristup i lokaciju mjesta susreta te će vas pozvati na posjet.
Europski parlament će sastaviti izvješće na kraju posjete lokaciji koje će biti priloženo uz dokument kojim se pružaju dodatne informacije u nastavku. Sve putne troškove povezane s posjetom lokaciji snose ponuditelji te ih Europski parlament neće nadoknaditi.
Prisustvovanje posjetu lokaciji je obvezno: samo oni koji prisustvuju posjetu lokaciji, moći će dostaviti ponudu. Vaše će se sudjelovanje potvrditi vašim potpisom na popisu sudionika.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg

Tijelo nadležno za mirenje

Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Država: Francuska

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: rokovi Općeg suda Europske unije.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Registar Općeg suda Europske unije.
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg

VI.5)Datum slanja ove objave:
10.7.2015