Szolgáltatások - 255600-2015

Normál nézet megjelenítése

22/07/2015    S139

Luxemburg-Luxembourg: Helyiségek takarítása, valamint a zöld területek és beltéri növények gondozása az Európai Parlament Athéni Tájékoztatási Irodájában

2015/S 139-255600

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: plateau de Kirchberg
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2929
Ország: Luxemburg
Címzett: Szerződéskötő és Közbeszerzési Egység
E-mail: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=871

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Helyiségek takarítása, valamint a zöld területek és beltéri növények gondozása az Európai Parlament Athéni Tájékoztatási Irodájában.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 14: Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
A teljesítés helye: Athén, Görögország.

NUTS-kód GR ELLADA

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Az Európai Parlament arról határozott, hogy közzéteszi az Európai Parlament Athéni Tájékoztatási Irodája helyiségeinek takarítására, valamint zöld területeinek és beltéri növényeinek gondozására irányuló, szóban forgó pályázati felhívást.
Ezek a feladatok a takarítást, valamint a zöld területek és dísznövények mind rendszeres (állandó időközönként), mind pedig kivételes alapon (szükség esetén) végzett gondozását foglalják magukban.
A szerződésteljesítés időszaka a szerződés aláírásától számítva 5 év.
A közbeszerzési szerződés általános szerződéskötést foglal magában. A pályázatokat a teljes szerződésre vonatkozóan és euróban kifejezve kell benyújtani.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90900000 Takarítási és higiéniai szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A szerződés maximális időtartama 5 év.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 4
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A kifizetéseket csak abban az esetben teljesítik, ha az ajánlattevő a kifizetési kérelem megküldésének napjáig eleget tett valamennyi szerződéses kötelezettségének.
A számlázási eljárások az alábbiak szerint alakulnak:
— a számlák kiállítása az eredményesen teljesített szolgáltatások alapján történik, amelyeket a Tájékoztatási Iroda által kiállított megfelelő szolgáltatásnyújtást igazoló dokumentummal kell tanúsítani, és amely ismerteti a szolgáltatásoknak az ajánlattevő által a pályázatban megajánlott árak segítségével kiszámított volumenét.
Minden egyes fizetési kérelmen fel kell tüntetni a szerződés számát – 06A40/2015/DC/M016 – és ahhoz csatolni kell a vonatkozó számlákat, illetve a megfelelő szolgáltatásnyújtást igazoló dokumentumot.
A nyertes ajánlattevőnek e szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan el kell küldenie a fizetési kérelmet, illetve jóváíró számlát a következő címre:
Európai Parlament, Postaszolgálat (számlanyilvántartás), Konrad Adenauer épület, 00E006B. iroda, plateau de Kirchberg, 2929 Luxembourg, LUXEMBURG.
A nyertes ajánlattevőnek borítékban, csomag formájában, vagy ehhez hasonló módon kell elküldenie az Európai Parlamentnek a fizetés kérelmet, illetve jóváírási számlákat, egyértelműen és azonosítható módon feltüntetve a következőt: „Demande de paiement” vagy „Note de crédit”.
A szerződés teljesítéséért fizetendő összegeket 60 naptári napon belül kell rendezni. A kifizetés az Európai Parlament számlájának terhelése napján tekintendő teljesítettnek. A kifizetési kérelem kézhezvételét követően az Európai Parlament a kifizetési időszakot bármikor felfüggesztheti azzal, hogy értesíti a nyertes ajánlattevőt, hogy kérelme nem fogadható el, annak érdekében, hogy ellenőrizze, helyesek-e az összegek, illetve annak érdekében, hogy bekérje azokat a szükséges hiányzó igazoló dokumentumokat, amelyeket az ajánlattevő a kifizetési kérelem elutasítása nélkül pótolni tud.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Gazdasági szereplők alkotta csoportosulások is pályázhatnak feltéve, hogy tagjaik együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak. Ezek körébe tartozik a jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli entitás is: konzorcium, magánmegállapodáson alapuló vagy egyéb megfelelő együttműködési forma. Az Európai Parlament fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződést elnyerő csoportosulásokat a szerződés aláírása előtt a szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges jogi forma kialakítására kötelezze.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a pályázati eljárásban való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott az Uniót létrehozó szerződések hatálya alá tartozó – különösen az Európai Unió tagállamaiból származó – valamennyi jogi és természetes személy, illetve állami szerv számára, valamint a közbeszerzések tekintetében az Európai Unióval különmegállapodást kötő, nem uniós országokból származó természetes és jogi személyek, valamint állami szervek számára az e megállapodásban foglalt feltételek szerint.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: — az éves jelentésben közzétett és auditált eredménykimutatások másolata, vagy – ilyen kötelezettség hiányában – a kimutatásnak az ajánlattevő képviselője által az előbbi pontosságára és hitelességére vonatkozóan elkészített, aláírt igazolása legalább az elmúlt 2 lezárt pénzügyi évre vonatkozóan,
— érvényes szakmai felelősségbiztosítás meglétének bizonyítéka.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): — az odaítélendő szerződés szerinti szakterületeken az elmúlt 2 lezárt pénzügyi évben elért, adók nélkül számított legalább 70 000 EUR éves forgalom, illetve gazdasági csoportosulás esetében az odaítélendő szerződés szerinti szakterületeken az elmúlt 2 lezárt pénzügyi évben elért, adók nélkül számított legalább 70 000 EUR éves forgalom,
— szakmai felelősségbiztosítás.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
— az elmúlt 3 évben teljesített, e szerződésben előírt szolgáltatásokhoz hasonló szolgáltatások listája, megadva azok értékét, dátumát, teljesítésének helyét és az épület alapterületét; a főbb szolgáltatásokhoz csatolni kell a megfelelő teljesítés igazolásait, amelyek tanúsítják, hogy a szolgáltatások teljesítése a kereskedelmi szabályok szerint és megfelelő módon történt-e (az I. mellékletet ki kell tölteni),
— független szervek által kiállított tanúsítványok, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az Európai Unió közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszere („EMAS”) környezetgazdálkodási normáinak, illetve rendszereinek, illetve egyéb, az európai vagy nemzetközi normákon alapuló, ezen a területen érvényes környezetgazdálkodási szabványoknak, amelyeket elismert testületek tanúsítottak. Az Európai Parlament elismeri a valamely más tagállamban székhellyel rendelkező szervek azonos értékű tanúsítványait. A Parlament a pályázó által benyújtott egyenértékű környezetgazdálkodási intézkedések egyéb igazolását is elfogadja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

— az elmúlt 3 évben legalább 3 olyan projekt végrehajtása, amely az e szerződésben előírtakhoz hasonló szolgáltatásokra irányul, és amelyeket legalább 2 000 m2 alapterületű hivatali épületekben teljesítetteket,

— az EMAS/ISO 14001 környezetgazdálkodási szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti tanúsítás megléte, illetve, amennyiben nem rendelkeznek tanúsító szerv tanúsításával, akkor ünnepélyes nyilatkozat megléte, amely igazolja, hogy rendelkeznek egyenértékű belső minőségügyi rendszerrel.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
06A40/2015/M016.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
18.9.2015
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 180 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29.9.2015
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Pályázónként legfeljebb 1 képviselő részvétele engedélyezett. Belépési engedélyük elkészítéséhez, kérjük, hogy 2 munkanappal a tenderbontást megelőzően juttassák el e-mailben (inlo.ao-lux@ep.europa.eu) cégük nevét, valamint a képviselő nevét, beosztását, személyi igazolványának számát és születési dátumát. A képviselőnek érvényes személyazonossági okmánnyal kell rendelkeznie.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk

Az Európai Parlament helyszínlátogatást szervez, amelynek dátuma: 3.9.2015 (10:30), helye: az Európai Parlament Athéni Tájékoztatási Irodájának helyszíne. Vállalatonként legfeljebb 2 képviselő részvétele engedélyezett. Belépési engedélyük elkészítéséhez kérjük, hogy 2 munkanappal a helyszínlátogatást megelőzően juttassák el e-mailben (inlo.ao-lux@ep.europa.eu) cégük nevét, valamint a résztvevők nevét, beosztását, személyi igazolványának számát és születési dátumát. Képviselőiknek érvényes személyazonossági okmánnyal kell rendelkezniük a helyszínen.

Az Európai Parlament a pályázók képviselőinek akkreditálása után megküldi a belépés módját és a találkozóhelyet tartalmazó leírást, valamint a látogatásra szóló meghívót.
Az Európai Parlament a helyszíni szemlét követően jelentést állít össze, amelyet a további információkat tartalmazó, alábbi dokumentumhoz csatol. A helyszíni szemlén történő részvétellel kapcsolatos utazási költségeket a pályázó viseli, az Európai Parlament nem téríti.
A helyszíni szemlén a részvétel kötelező: csak azon pályázók vehetnek részt a pályázatban, akik részt vesznek a szemlén. Részvételét a jelenléti ív Ön által történő aláírása igazolja.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Város: Luxembourg
Ország: Luxemburg

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Európai ombudsman
Város: Strasbourg
Ország: Franciaország

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: az Európai Unió Törvényszékének határidői.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszékének Hivatala
Város: Luxembourg
Ország: Luxemburg

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
10.7.2015