Servicii - 255600-2015

Afișează vizualizare compactă

22/07/2015    S139

Luxemburg-Luxemburg: Servicii de curăţenie pentru sediu şi de întreţinere a spaţiilor verzi şi a plantelor de interior ale Biroul de informare al Parlamentului European din Atena

2015/S 139-255600

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: plateau de Kirchberg
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2929
Țară: Luxemburg
În atenția: Unităţii pentru contracte şi achiziţii publice
E-mail: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://europarl.europa.eu

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=871

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de curăţenie pentru sediu şi de întreţinere a spaţiilor verzi şi a plantelor de interior ale Biroul de informare al Parlamentului European din Atena.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 14: Servicii de curățenie pentru clădiri și servicii de administrare a proprietăților
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Atena, Grecia.

Cod NUTS GR ELLADA

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Parlamentul European a decis să lanseze prezenta procedură de invitaţie la licitaţie pentru servicii de curăţenie pentru sediu şi de întreţinere a spaţiilor verzii şi a plantelor de interior ale Biroului de informare al Parlamentului European din Atena.
Aceasta implică servicii de curăţenie şi de întreţinere a spaţiilor verzi şi a plantelor ornamentale, prestate atât pe bază regulată (consistenţă în timp), cât şi pe bază excepţională (de fiecare dată când este necesar).
Perioada de executare a contractului este stabilită la 5 ani de la data semnării contractului.
Acest contract public este în antrepriză generală. Ofertele trebuie depuse pentru întregul contract şi trebuie exprimate în euro.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

90900000 Servicii de curăţenie şi igienizare

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Durată maximă de 5 ani.
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: da
Numărul de reînnoiri posibile: 4
În cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi reînnoite, calendarul prevăzut al contractelor ulterioare:
în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 60 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Plăţile vor fi efectuate numai în cazul în care contractantul şi-a îndeplinit toate obligaţiile contractuale până la data trimiterii cererii de plată.
Procedurile de facturare sunt următoarele:
— facturile vor fi emise pe baza serviciilor prestate efectiv, certificate în acest sens de documentul de confirmare a bunei prestării a serviciilor, întocmit de biroul de informare, detaliind volumul serviciilor, calculate cu ajutorul borderoului de cantităţi şi preţurile stabilite de contractant în oferta sa.
Fiecare cerere de plată trebuie să menţioneze numărul acestui contract - 06A40/2015/DC/M016 - şi trebuie să fie însoţită de facturile corespunzătoare şi de documentul de confirmare a bunei prestării a serviciilor.
Contractantul trebuie să trimită orice cerere de plată sau notă de credit legată de executarea acestui contract la următoarea adresă:
Parlamentul European, serviciul poştal (înregistrare facturi), clădirea Konrad Adenauer, biroul 00E006B, plateau de Kirchberg, 2929 Luxemburg, LUXEMBURG.
Contractantul trebuie să trimită Parlamentului European cererile de plată sau notele de credit utilizând plicuri sau colete sau mijloace echivalente, care trebuie să fie identificabile şi marcate în mod clar cu „Demande de paiement” sau „Note de crédit”.
Plata sumelor datorate pentru executarea acestui contract se efectuează în termen de 60 de zile calendaristice. Plăţile sunt considerate efectuate la data la care contul Parlamentului European este debitat. Perioada de plată poate fi suspendată de Parlamentul European în orice moment după primirea cererii de plată, prin notificarea contractantului că cererea sa nu poate fi onorată, în vederea verificării corectitudinii şi exigibilităţii sumelor sau în vederea solicitării oricăror documente justificative lipsă pe care contractantul le poate furniza în mod util fără ca cererea de plată să fie respinsă.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Grupurile de operatori economici sunt autorizate să depună oferte cu condiţia să garanteze că membrii lor sunt responsabili individual şi solidar. Aceasta poate implica o entitate cu sau fără personalitate juridică: un consorţiu, un acord privat sau orice altă formă de cooperare corespunzătoare. Parlamentul European îşi rezervă dreptul de a solicita ca grupul căruia îi va fi atribuit contractul să îşi asume, înainte de semnarea contractului, o formă juridică specifică dacă aceasta este necesară pentru buna executare a contractului.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: participarea la această procedură de invitaţie la licitaţie este deschisă în condiţii de egalitate tuturor persoanelor fizice şi juridice şi tuturor entităţilor publice care se încadrează în domeniul de aplicare al tratatelor – în special tuturor persoanelor fizice, persoanelor juridice şi entităţilor publice dintr-un stat membru al Uniunii Europene – şi tuturor persoanelor fizice, persoanelor juridice şi entităţilor publice din ţări nemembre care au încheiat un acord special cu Uniunea Europeană în domeniul achiziţiilor publice, în condiţiile prevăzute în respectivul acord.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: — o copie a conturilor de profit şi pierdere, publicate în raportul anual şi auditate sau, în lipsa acestei obligaţii, certificate cu exactitate şi cu sinceritate de un reprezentant al ofertantului, pentru ultimele 2 exerciţii financiare pentru care conturile au fost închise, ca cerinţă minimă;
— dovada unei asigurări valabile de risc profesional.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): — o cifră de afaceri anuală de cel puţin 70 000 EUR, fără taxe, realizată în domeniul vizat de contractul care urmează să fie atribuit, pe parcursul ultimelor 2 exerciţii financiare încheiate sau, în cazul unui grup economic, o cifră de afaceri anuală totală de cel puţin 70 000 EUR, fără taxe, realizată în domeniul vizat de contractul care urmează să fie atribuit, pe parcursul ultimelor 2 exerciţii financiare încheiate;
— asigurare de risc profesional.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
— o listă a serviciilor similare celor care fac obiectul acestui contract, prestate în ultimii 3 ani, cu detalii privind valorile, datele, locaţiile şi suprafaţa clădirii; serviciile cele mai importante trebuie să fie însoţite de certificate de bună execuţie, care să ateste dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi finalizate cu succes (trebuie completată anexa I);
— certificate întocmite de organisme independente care să ateste că ofertantul respectă sistemele sau standardele de management de mediu legate de sistemul de management de mediu şi de audit al Uniunii Europene („EMAS”) sau de alte standarde de management de mediu bazate pe standarde europene sau internaţionale în domeniu elaborate de organisme acreditate. Parlamentul European recunoaşte certificatele echivalente emise de organisme stabilite în alte state membre. Acesta acceptă şi alte dovezi ale măsurilor echivalente de management de mediu furnizate de ofertant.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):

— executarea, pe parcursul ultimilor 3 ani, a cel puţin 3 proiecte pentru servicii similare celor care fac obiectul acestui contract, în clădiri profesionale cu o suprafaţă de cel puţin 2 000 m2;

— certificare în conformitate cu standardul de management de mediu EMAS/ISO 14001 sau cu un standard echivalent sau, în cazul în care nu deţine niciun fel de certificare din partea unui organism autorizat, o declaraţie solemnă care să ateste că deţine un sistem de calitate intern echivalent.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
06A40/2015/M016.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.9.2015
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 180 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29.9.2015
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da

Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Poate participa maximum 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant. Pentru a permite pregătirea unei legitimaţii de acces, ofertanţii sunt rugaţi să trimită prin e-mail (inlo.ao-lux@ep.europa.eu) numele companiei şi numele, funcţia, numărul cărţii de identitate şi data naşterii reprezentantului, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de deschiderea ofertelor. Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să deţină un document valabil de identificare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Parlamentul European va organiza o singură vizită pe teren care va avea loc în data de 3.9.2015 (10:30) la sediul Biroului de informare al Parlamentului European din Atena. Pot participa maximum 2 reprezentanţi din partea fiecărei companii. Pentru a permite pregătirea unei legitimaţii de acces, ofertanţii sunt rugaţi să trimită prin e-mail (inlo.ao-lux@ep.europa.eu) numele companiei şi numele, funcţia, numărul cărţii de identitate şi data naşterii participanţilor, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de vizită. Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să deţină un document valabil de identificare.

După acreditarea reprezentanţilor, Parlamentul European va preciza procedurile de acces şi data şi locaţia întâlnirii şi va invita ofertanţii la vizită.
Parlamentul European va întocmi un raport la sfârşitul vizitei pe teren, care va fi anexat la documentul care furnizează informaţiile suplimentare de mai jos. Orice cheltuieli de deplasare aferente vizitei pe teren vor fi suportate de ofertanţi şi nu vor fi rambursate de Parlamentul European.
Participarea la vizita pe teren este obligatorie: numai persoanelor care participă li se va permite să depună oferte. Participarea va fi confirmată prin semnarea listei de prezenţă.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Localitate: Luxemburg
Țară: Luxemburg

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Țară: Franţa

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: termenele stabilite de Tribunalul Uniunii Europene.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Grefa Tribunalului Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Localitate: Luxemburg
Țară: Luxemburg

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10.7.2015