Tjänster - 255600-2015

Visa förkortad version

22/07/2015    S139

Luxemburg-Luxemburg: Städning av lokaler och skötsel av grönområden och inomhusväxter vid Europaparlamentets informationskontor i Aten

2015/S 139-255600

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Plateau de Kirchberg
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2929
Land: Luxemburg
Att: enheten för offentlig upphandling
E-post: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://europarl.europa.eu

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=871

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Städning av lokaler och skötsel av grönområden och inomhusväxter vid Europaparlamentets informationskontor i Aten
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 14: Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Aten, Grekland.

NUTS-kod GR ELLADA

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Europaparlamentet har beslutat att inleda denna anbudsförfarande för städning av lokalerna i och skötsel av grönområden och inomhusväxter vid Europaparlamentets informationskontor i Aten.
Detta omfattar städning samt skötsel av grönområden och prydnadsväxter utfört såväl på regelbunden basis (med jämna mellanrum under en längre tid) som på undantagsbasis (vid behov).
Kontraktets utförandeperiod är satt till 5 år räknat från datumet för kontraktsundertecknandet.
Denna offentliga upphandling omfattar huvudentreprenad. Anbud ska lämnas in för kontraktet i dess helhet med värdebelopp angivna i euro.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

90900000 Städning och renhållning

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Maximal löptid på 5 år.
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Antal eventuella förlängningar: 4
I samband med varu- eller tjänstekontrakt som kan förlängas, ange en beräknad tidsram för senare upphandling:
antal månader: 48 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 60 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Betalningar kommer endast att göras om uppdragstagaren har uppfyllt alla sina kontraktsenliga skyldigheter det datum då betalningsbegäran skickas.
Faktureringsförfarandena är enligt följande:
— Fakturor ska utfärdas på grundval av tjänster som faktiskt utförts, vilket ska intygas genom dokument som bekräftar tillfredsställande utförande av tjänst och som utfärdats av informationskontoret, med uppgift om tjänstevolymen, som ska beräknas på grundval av den mängdförteckning och de priser som uppdragstagaren uppgivit i sitt anbud.
Varje betalningsbegäran ska uppvisa en hänvisning till kontraktsnumret – 06A40/2015/DC/M016 – och åtföljas av motsvarande fakturor och dokumentet om tillfredsställande utförande av tjänst.
Uppdragstagaren ska skicka alla betalningsbegäranden och kreditnotor avseende genomförandet av detta kontrakt till följande adress:
Europaparlamentet, posttjänsten (registrering av fakturor), Konrad Adenauer-byggnaden, kontor 00E006B, plateau de Kirchberg, 2929 Luxemburg, LUXEMBURG.
Uppdragstagaren ska skicka betalningsansökningar eller kreditnotor till Europaparlamentet i kuvert, paket eller motsvarande som ska vara klart och tydligt märkta ”Demande de paiement” respektive ”Note de crédit”.
Betalning av belopp för utförandet av detta kontrakt ska ske inom 60 kalenderdagar. Betalningar anses ha utförts det datum då Europaparlamentets konto belastas. Betalningsperioden kan när som helst efter mottagandet av betalningsbegäran skjutas upp av Europaparlamentet genom ett meddelande till uppdragstagaren om att begäran inte är godtagbar, detta i syfte att kontrollera om beloppen är korrekta och utstående eller för begäran av eventuella saknade underlagshandlingar som uppdragstagaren till kan tillhandahålla så att betalningsbegäran inte avslås.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Grupper av ekonomiska aktörer får lämna anbud om deras medlemmar är solidariskt ansvariga. Denna kan innefatta en enhet som är eller inte är en juridisk person: ett konsortium, ett privat avtal eller någon annan lämplig form av samarbete. Europaparlamentet förbehåller sig rätten att begära att den grupp som tilldelas kontraktet antar en specifik rättslig form innan kontraktet undertecknas om detta är nödvändigt för att kontraktet ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Deltagande i denna anbudsinfordran är öppet på lika villkor för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ som ges behörighet genom fördragen – i synnerhet alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ från en av Europeiska unionens medlemsstater – och för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ i icke-medlemsländer som har slutit ett särskilt avtal med Europeiska unionen på området för offentlig upphandling i enlighet med de villkor som har fastställts i detta avtal.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: — Kopia på resultaträkningar publicerade i årsrapporten som genomgått revision eller, om den inte gjort det, som intygats som precis och äkta av en företrädare för anbudsgivaren, för de 2 senaste räkenskapsår för vilka årsbokslut har upprättats. Detta är ett minimikrav.
— Bevis på giltig yrkesansvarsförsäkring.
Eventuella minimistandardnivåer: — En årsomsättning på minst 70 000 EUR exklusive skatt, som härrört från området som täcks av det kontrakt som ska tilldelas, under de 2 senaste räkenskapsår för vilka årsbokslut har upprättats, eller, om det rör sig om en ekonomisk grupp, en minsta årsomsättning på 70 000 EUR exklusive skatt, som härrört från området som täcks av det kontrakt som ska tilldelas, under de 2 senaste räkenskapsår för vilka årsbokslut har upprättats.
— Yrkesansvarsförsäkring.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
— En förteckning över tjänster liknande de som efterfrågas inom ramen för detta kontrakt och som tillhandahållits under de 3 senaste åren, med uppgifter om deras värden, datum, platser och byggnadens yta. Större tjänster ska åtföljas av intyg om tillfredsställande utförande med uppgift om huruvida de slutförts tillfredsställande och i enlighet med god yrkesstandard (bilaga I ska fyllas I).
— Intyg som utfärdats av oberoende organ som styrker att anbudsgivaren uppfyller de standarder eller system för miljöledning som avser Europeiska unionens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) eller andra standarder för miljöledning baserade på europeiska eller internationella standarder inom området och som utfärdats av erkända organ. Europaparlamentet godkänner motsvarande certifikat från organ som är baserade i andra medlemsstater. Det kommer även att godta andra bevis på motsvarande miljöledningsåtgärder som tillhandahålls av anbudsgivaren.
Eventuella minimistandardnivåer:

— Utförande under de 3 senaste åren av minst 3 projekt för tjänster liknande de som efterfrågas inom ramen för detta kontrakt och som avsett kommersiella byggnader med en yta på minst 2 000 m2.

— Certifiering i enlighet med miljöledningsstandarden Emas/ISO 14001 eller motsvarande, eller, om de saknar certifiering från ett godkänt organ, tillhandahålla en försäkran på heder och samvete som styrker att de har ett motsvarande internt kvalitetssystem.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
06A40/2015/M016.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
18.9.2015
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
dagar: 180 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 29.9.2015
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja

Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: Högst 1 företrädare per anbudsgivare får närvara. För att ett passerkort ska kunna förberedas, vänligen skicka företagets namn och uppgifter om företrädarens namn, befattning, ID-kortnummer och födelsedatum via e-post (inlo.ao-lux@ep.europa.eu) minst 2 arbetsdagar före öppnandet. Anbudsgivarens företrädare ska ha med sig en giltig identitetshandling.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information

Europaparlamentet kommer att anordna ett platsbesök den 3.9.2015 (10:30) i lokalerna tillhörande Europaparlamentets informationskontor i Aten. Högst 2 företrädare per företag får närvara. För att ett passerkort ska kunna förberedas, vänligen skicka företagets namn och uppgifter om deltagarnas namn, befattning, ID-kortnummer och födelsedatum via e-post (inlo.ao-lux@ep.europa.eu) minst 2 arbetsdagar före besöket. Anbudsgivarens företrädare ska ha med sig en giltig identitetshandling.

Efter att företrädaren ackrediterats kommer Europaparlamentet att ge information om passerkontroll och mötesplatsen och bjuda in till besöket.
Europaparlamentet kommer att sammanställa en rapport vid slutet av platsbesöket som kommer att bifogas det nedan nämnda dokumentet med kompletterande information. Resekostnader i samband med platsbesöket står anbudsgivarna själva för och kommer inte att ersättas av Europaparlamentet.
Deltagande i platsbesöket är obligatoriskt: Endast de som närvarar får lämna anbud. Deltagande kommer att bekräftas genom undertecknande av närvarolistan.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Ort: Luxemburg
Land: Luxemburg

Behörigt organ vid medling

Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Land: Frankrike

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: Europeiska unionens tribunals tidsfrister.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Kansliet vid Europeiska unionens tribunal
Ort: Luxemburg
Land: Luxemburg

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10.7.2015