Servicios - 255636-2018

14/06/2018    S112    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Servicios de interpretación

2018/S 112-255636

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39a
Warszawa
02-672
Polonia
Persona de contacto: Monika Wiąckiewicz
Teléfono: +48 223783144
Correo electrónico: przetargi@cpe.gov.pl
Fax: +48 222019725
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.cpe.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: wspieranie instytucji realizujących programy unijne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego i tłumaczenia ustnego oraz wynajem sprzętu niezbędnego do zapewnienia tłumaczenia ustnego, w podziale na dwie części.

Número de referencia: WA.263.8.2018.MW
II.1.2)Código CPV principal
79540000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, korekty językowej tekstów (proofreading), tłumaczenia przysięgłego, a także poświadczenia tłumaczenia materiałów przekazywanych przez Zamawiającego i świadczenie tłumaczenia ustnego oraz wynajem sprzętu niezbędnego do zapewnienia tłumaczenia ustnego, w podziale na dwie części:

Część I zamówienia - świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, korekta językowa tekstów (proofreading), tłumaczenia przysięgłego, a także poświadczenia tłumaczenia materiałów przekazywanych przez Zamawiającego oraz świadczenie tłumaczenia ustnego.

Część II zamówienia - wynajem sprzętu niezbędnego do zapewnienia tłumaczenia ustnego.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego oraz tłumaczenia ustnego

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79530000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Polska, Ukraina, Białoruś.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, korekta językowa tekstów (proofreading), tłumaczenia przysięgłego, a także poświadczenia tłumaczenia materiałów przekazywanych przez Zamawiającego oraz świadczenie tłumaczenia ustnego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość tłumaczenia / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020
II.2.14)Información adicional

Zgodnie z § 2, ust. 2 umowy, umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego po 12 miesiącach jej obowiązywania, w sytuacji gdy Wykonawca dopuścił się rażących zaniedbań w wykonaniu przyjętych na siebie obowiązków. Przez rażące zaniedbanie rozumie się wystąpienie rażących wad, opisanych w § 6 ust. 12 umowy, w co najmniej 20 % przetłumaczonych dokumentach przekazanych Zamawiającemu w ciągu tych 12 miesięcy.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wynajem sprzętu niezbędnego do zapewnienia tłumaczenia ustnego.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32340000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Polska, Ukraina, Białoruś.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu niezbędnego do zapewnienia tłumaczenia ustnego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 – 2020
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 058-128483
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego oraz tłumaczenia ustnego

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Wynajem sprzętu niezbędnego do zapewnienia tłumaczenia ustnego.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Centrum Projektów Europejskich informuje zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy, iż unieważnia postępowanie na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego i tłumaczenia ustnego oraz wynajem sprzętu niezbędnego do zapewnienia tłumaczenia ustnego, w podziale na dwie części, w zakresie część I i II zamówienia.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018