Werken - 255660-2020

03/06/2020    S106    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Daugavpils: Bouwwerkzaamheden

2020/S 106-255660

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Daugavpils pilsētas dome
Nationaal identificatienummer: 90000077325
Postadres: K. Valdemāra iela 1
Plaats: Daugavpils
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-5400
Land: Letland
Contactpersoon: Jurijs Bārtuls
E-mail: jurijs.bartuls@daugavpils.lv
Telefoon: +371 65404367

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.daugavpils.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/437

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai Daugavpilī

Referentienummer: DPD 2020/9
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai Daugavpilī.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
45233200 Diverse oppervlaktewerkzaamheden
45233252 Wegdekwerkzaamheden voor straten
45233262 Aanleggen van voetgangerszone
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
45310000 Aanleg van elektriciteit
34993000 Straatverlichting
77314100 Aanleggen van gazons
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija, Latvija, LV-5401.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai Daugavpilī.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 031-071482
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai Daugavpilī

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Pārtraukšanas iemesls: Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija 2020. gada 25. maija sēdē (prot.Nr. 11) pieņēma lēmumu pārtraukt atklātu konkursu “Smilšu ielas pārbūve posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai Daugavpilī”, identifikācijas numurs DPD 2020/9, sakarā ar to, ka pretendentu piedāvātās līgumcenas būtiski pārsniedz pasūtītāja šim mērķim paredzēto finansējumu. Paredzamā līgumcena sastādīja 1 104 570,25 EUR bez PVN. Lētākā pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja pamatbudžetā paredzēto summu par 339 464,01 EUR bez PVN.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020