Werken - 255670-2020

03/06/2020    S106    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Bondoufle: Ruwbouw

2020/S 106-255670

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Bondoufle
Postadres: 43 rue Charles de Gaulle
Plaats: Bondoufle
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 91070
Land: Frankrijk
E-mail: Service-marchespublics@ville-bondoufle.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-bondoufle.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de construction du groupe scolaire du Grand Parc à Bondoufle

Referentienummer: AOO no2020/TVX/001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220 Ruwbouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Travaux de construction du groupe scolaire du Grand Parc à Bondoufle.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 847 194.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Terrassements/gros œuvre — étanchéité — façades briques

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220 Ruwbouw
45261420 Waterdicht maken
45262520 Metselwerk in baksteen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Terrassements/gros œuvre — étanchéité — façades briques.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Charpente bois — couverture — façade bois

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261100 Dakconstructiewerkzaamheden
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
45262650 Bekledingswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Charpente bois — couverture — façade bois.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Menuiseries extérieures — protections solaires

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiseries extérieures — protections solaires.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4: Serrurerie — métallerie

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45223110 Installeren van metalen constructies
45340000 Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Serrurerie — métallerie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5: Menuiseries intérieures — cloisons — doublages — plafonds suspendus

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45421141 Plaatsen van scheidingswanden
45421146 Aanbrengen van verlaagde plafonds
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiseries intérieures — cloisons — doublages — plafonds suspendus.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 6: Revêtements de sols — peinture

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432130 Vloerbekledingswerk
45432111 Leggen van flexibele vloerbekleding
45442100 Schilderwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Revêtements de sols — peinture.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 7: Équipements de cuisine

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421151 Plaatsen van inbouwkeukens
39141000 Keukenmeubilair en apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Équipements de cuisine.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 8: Chauffage/ventilation/plomberie sanitaires

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45330000 Loodgieterswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chauffage/ventilation/plomberie sanitaires.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 9: Électricité courants forts/courants faibles

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electricité courants forts/courants faibles.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— PSE 09.1: installation de panneaux photovoltaïques;

— PSE 09.2: bornes de recharge électriques parking;

— PSE 09.3: alimentation électrique des stores dans la circulation maternelle.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 10: Ascenseur

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45313100 Installeren van liften
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ascenseur.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 11: VRD — aménagements extérieurs

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233120 Wegenbouwwerken
45232410 Waterzuiveringswerkzaamheden
45112710 Landschappelijk ontwerp voor groenzones
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

VRD — aménagements extérieurs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 004-003987
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO no2020/TVX/001
Perceel nr.: 1
Benaming:

Terrassement, gros-œuvre, étanchéité, façades briques

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Boyer
Postadres: 16 rue de la Mairie
Plaats: Poligny
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 77167
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 404 652.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO no2020/TVX/001
Perceel nr.: 2
Benaming:

Charpente bois — couverture — façade bois

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Belliard
Postadres: ZI Route de Fougères — BP 32
Plaats: Gorron
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 53120
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 373 733.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO no2020/TVX/001
Perceel nr.: 3
Benaming:

Menuiseries extérieures — protections solaires

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ateliers des Ternes
Postadres: 133 avenue Louis Roche
Plaats: Gennevilliers
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 92230
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 551 942.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO no2020/YVX/001
Perceel nr.: 4
Benaming:

Serrurerie — metallerie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FMD
Postadres: 19/29 rue de Seine
Plaats: Vitry-sur-Seine
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 94400
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 365 282.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO no2020/TVX/001
Perceel nr.: 5
Benaming:

Menuiseries intérieures — cloisons — doublages — plafonds suspendus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sogefi
Postadres: 1 bis rue des Trois Saules
Plaats: Saint-Sauveur-sur-Ecole
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 77930
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 436 229.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO no2020/TVX/001
Perceel nr.: 6
Benaming:

Revêtements de sols - peinture

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DG Peinture
Postadres: 7 impasse des Echalas
Plaats: Vernou-la-Celle-sur-Seine
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 77670
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 499 143.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO no2020/TVX/001
Perceel nr.: 7
Benaming:

Équipements de cuisine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Industrielle du froid et de cuisson
Postadres: ZI Vaux le Pénil — 1270 avenue Saint-Just
Plaats: Melun
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 77000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 138 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO no2020/TVX/001
Perceel nr.: 8
Benaming:

Chauffage — ventilation — plomberie sanitaires

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Climairtec
Postadres: 21 bis rue Charles de Gaulle
Plaats: Château-Landon
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 77570
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 918 188.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO no2020/TVX/001
Perceel nr.: 9
Benaming:

Électricité courants forts — courants faibles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Spie Batignolles Energie
Postadres: 41 rue des Bussys
Plaats: Eaubonne
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 95605
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 491 682.55 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO no2020/TVX/001
Perceel nr.: 10
Benaming:

Ascenseur

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: L2V Ascenseurs
Postadres: 4 avenue des Marroniers
Plaats: Bonneuil-sur-Marne
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 94380
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 770.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO no2020/TVX/001
Perceel nr.: 11
Benaming:

VRD — aménagements extérieurs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SFRE
Postadres: 35 avenue des Grenots, ZI
Plaats: Étampes
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 91150
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 628 872.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Versailles
Postadres: 56 avenue de Saint-Cloud
Plaats: Versailles
Postcode: 78011
Land: Frankrijk

Internetadres: http://Versailles.tribunal-administratif.fr/Demarches-procedures

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020