TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Servicios - 255671-2018

14/06/2018    S112    - - Servicios - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Szczecin: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2018/S 112-255671

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 089-200100)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie działająca w imieniu Ministerstwa Finansów
3201-ILZ.260.6.2018
ul. Roosevelta 1, 2
Szczecin
70-525
Polonia
Persona de contacto: Monika Franków
Teléfono: +48 914803607
Correo electrónico: przetargi@zp.mofnet.gov.pl
Fax: +48 914801656
Código NUTS: PL42

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zaprojektowanie, realizację, wdrożenie, rozwój i utrzymanie Systemu Platforma Koordynacji i Wymiany Danych - Single Window.

II.1.2)Código CPV principal
72000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, realizacja, wdrożenie, rozwój i utrzymanie Systemu PKWD - Single Window, także dla potrzeb współpracy z komponentami wytworzonymi lub rozwijanymi w ramach Programu PUESC (Przedmiot zamówienia jest objęty dofinansowaniem ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, nr POPC.0201.00-00-0074/17. Szczegółowe założenia oraz wymagania jakie stawia Zamawiający określone są w rozdziale I SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 089-200100

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.5
Localización del texto que se va a modificar: Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
En lugar de:

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Léase:

Zamówienie nie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 21/06/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 21/06/2018
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: