Werken - 255682-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Augsburg: Bouwwerkzaamheden

2020/S 106-255682

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Augsburg, Referat 7, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg vertreten durch die AGS – Augsburger Gesellschaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH
Postadres: Rosenaustraße 56
Plaats: Augsburg
NUTS-code: DE271 Augsburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 86152
Land: Duitsland
E-mail: vergabe.baureferat@augsburg.de
Telefoon: +49 8213244605
Fax: +49 8213243084
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OKS-GS-Gerüstbauarbeiten AZ

Referentienummer: OKS-GS-31105
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

— 1 760 m2 Fassadengerüst;

— 77 m2 Fassadengerüst freistehend;

— 308 lfm Dachfanggerüst;

— 356 m3 Raumgerüst;

— Vorhaltung: 42 Wochen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 58 332.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44212310 Bouwsteigers
45262100 Steigerbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE271 Augsburg, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— 1 760 m2 Fassadengerüst;

— 77 m2 Fassadengerüst freistehend;

— 308 lfm Dachfanggerüst;

— 356 m3 Raumgerüst;

— Vorhaltung: 42 Wochen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 189-458585
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Xervon GmbH
Postadres: Emdener Str. 278
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postcode: 50735
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 332.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilanstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80438
Land: Duitsland
Fax: +49 8921762847
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Stadt Augsburg
Postadres: Rathausplatz 1
Plaats: Augsburg
Postcode: 86150
Land: Duitsland
Telefoon: +49 8213244605
Fax: +49 8213243084
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020