Werken - 255682-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Augsburg: Bouwwerkzaamheden

2020/S 106-255682

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Augsburg, Referat 7, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg vertreten durch die AGS – Augsburger Gesellschaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH
Postadres: Rosenaustraße 56
Plaats: Augsburg
NUTS-code: DE271 Augsburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 86152
Land: Duitsland
E-mail: vergabe.baureferat@augsburg.de
Telefoon: +49 8213244605
Fax: +49 8213243084

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OKS-GS-Gerüstbauarbeiten AZ

Referentienummer: OKS-GS-31105
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 58 332.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44212310 Bouwsteigers
45262100 Steigerbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE271 Augsburg, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 189-458585

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Xervon GmbH
Postadres: Emdener Str. 278
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postcode: 50735
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 332.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020