Dienstleistungen - 255688-2022

13/05/2022    S93

Rumänien-Florești: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2022/S 093-255688

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMUNA FLORESTI
Nationale Identifikationsnummer: 4485391
Postanschrift: Strada: AVRAM IANCU , nr. 170
Ort: Floresti
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 407208
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): SORIN BORDEI
E-Mail: primaria@floresticluj.ro
Telefon: +40 0264265101
Fax: +40 0264265101
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.floresticluj.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143343
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru pentru prestarea serviciilor de „ Întreținere și amenajare a zonelor verzi pe raza comunei Florești, județul Cluj ”.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prezenta documentatie de atribuire contine cerintele, criteriile, regulile si informatiile necesare pentru a asigura ofertantilor o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire având ca obiect servicii de intretinere si amenajare spatii verzi și a locurilor de joacă, prin atribuirea unui acord cadru de servicii, conform prevederilor Caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:18

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 271 086.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Comuna Floresti, jud. Cluj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de intretinere si amenajare spatii verzi și a locurilor de joacă, conform prevederilor Caietului de sarcini.

• Valoarea estimata maxima a acordului - cadru ce urmeaza a fi încheiat este de 4.271.086 lei (fara TVA), corespunzând cantitatilor maxime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord - cadru.

• Valoarea estimata minima a acordului - cadru ce urmeaza a fi încheiat este de 3.121.656 lei (fara TVA), corespunzând cantitatilor minime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord - cadru.

• Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 533.886 lei (fara TVA), corespunzând cantitatilor maxime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contract subsecvent.

• Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 390.207lei (fara TVA), corespunzând cantitatilor minime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contract subsecevent.

Cantitatile minime ale acordului cadru, precum si cele maxime ale acordului cadru sunt, pe activitati, conform prevederilor caietului de sarcini. Cantitatile minime ce fac obiectul unui contract subsecvent precum si cele maxime ale unui contract subsecvent sunt, pe activitati, conform prevederilor caietului de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: intre 3.121.656,00 si 4.271.086,00 RON

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Tehnic / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi) cu informţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar decătre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru persoane fizice/juridice straine, documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata a acestora in limba romana.

2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Acest document se va prezenta de catre toti operatorii (ofertant lider, asociati, tert sustinator, subcontractant) odata cu DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor.

Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:Primar Pivariu Bogdan Nicolae, - viceprimar: Albert Zoltan, director economic: Doja Raluca,secretar: Orza Alin, consilier juridic:Rus Ioana Mihaela, consilier achizitii publice: Baldasici Alexandru, referent superior achizitii publice: Bordei Sorin, consilier achizitii publice: Dobra Felix, consilier achizitii publice: Solea Sorin, consilier: Hinteuar Tatiana, consilier Bitica Daniel,consilier: Brad Adriana,consilier: Iakab-Chirica Anca-Mihaela,consilier: Dehenes Dan-Dorian,consilier: Tudoran Marius Iosif, consilier: Contras Lucian-Teo, consilier: Martin Edmund-Antal,consilier: Crisan Gabriel,consilier: Leuce Sergiu,consilier: Irimies Viorel,consilier: Micle George Emanuel,consilier: Vadan Mihai-Adrian,consilier: Pop-Dranca Simion- Mihai,consilier: Moga Bogdan Claudiu,consilier: Fodor Norbert. consilier: Cristoltan Camelia-Anamaria, viza CFP: Adam Maria, Tîmpa Paul – expert cooptat.

Autoritatea contractanta va avea dreptul de a solicita clarificari si/sau completari referitoare la aceasta declaratie oricand pe parcursul procedurii de atribuire, in cazul in care intervin modificari in Lista de mai sus.

Autoritatea contractanta pune la dispoziția operatorilor economici, formatul electronic al DUAE, prin accesarea serviciului on-line dedicat, integrat în platforma SICAP. Astfel, DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SICAP la definirea documentației de atribuire. SICAP va genera automat fișierul în format .xml aferent și îl va atașa fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau să-l șteargă. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Odata cu DUAE se vor depune Acordul de asociere, Acordul de subcontractare, Angajamentul ferm al tertului sustinator.

Nedepunerea acestor documente odata cu DUAE va face obiectul unor solicitari de clarificari.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificat constatator emis de oficiul registrului comertului.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri globala a ofertantului din ultimii trei ani (2019, 2020, 2021) sa fie cel putin egala cu suma de 1.000.000 lei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Documente care sa probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanturi/ balante contabile din care rezulta cifra de afaceri globala,rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documenteedificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul face dovada ca detine capacitateaeconomico-financiara solicitata;Nota 1:Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unicde Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în modcorespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator), în scopul de a facedovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriuluide atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cucerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.Nota 2:Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în lei sau în alte monede se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala aRomâniei pentru anii indicati, respectiv: 1 EUR = 4.7452 lei, 1 USD = 4.2379 lei; pentru anul 2019 1 EUR = 4.8371 lei, 1 USD = 4.2440 lei; pentru anul 2020 1 EUR = 4.9481 lei, 1 USD = 4.1604 lei; pentru anul 2021 Nota 3:În masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/ tarii în care este stabilit ofertantul,atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare aoperatorului economic, conform celor aratate mai sus.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertanţii trebuie sa prezinte dovada ca a prestat în ultimii 3 ani, la nivelul unui sau maxim doua contracte, servicii de intreținere și amenajare a zonelor verzi și a locurilor de joacă a localitatilor, toaletari arbori cu o valoare individuala sau cumulata de minimum 530.000 lei (fara TVA) lei si care au presupus cel putin efectuarea urmatoarelor activitati intreținere și amenajare a zonelor verzi și a locurilor de joacă .

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, se vor putea prezenta certificate/certificate de buna executie/procese verbale de receptie/recomandari/copii ale contractelor, sau oricare alt document care sa confirme tipul serviciului prestat si valoarea acestuia.Vor fi acceptate documente care atesta atat servicii receptionate partial cat si servicii receptionate la sfarsitul prestarii.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Comuna Floresti
Postanschrift: STR. AVRAM IANCU NR. 170
Ort: Floresti (Cluj)
Land: Rumänien
E-Mail: primaria@floresticluj.ro
Telefon: +40 0264265101
Internet-Adresse: www.floresticluj.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022