TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Servicios - 255697-2018

14/06/2018    S112    - - Servicios - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2018/S 112-255697

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 076-169609)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstwo Finansów, którego pełnomocnikiem jest Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, działająca na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) 5251007278
5251007278
ul. A. Felińskiego 2B
Warszawa
01-513
Polonia
Persona de contacto: Jacek Wielkopolanin
Teléfono: +48 225618018
Correo electrónico: jacek.wielkopolanin@mf.gov.pl
Fax: +48 225618268
Código NUTS: PL9

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zaprojektowanie, budowa, uruchomienie, przetestowanie, wdrożenie, rozwój i utrzymanie oraz gwarancja prawidłowego funkcjonowania Systemu Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS)

Número de referencia: PN/15/2018
II.1.2)Código CPV principal
72000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, uruchomienie, przetestowanie, wdrożenie, rozwój i utrzymanie oraz gwarancja prawidłowego funkcjonowania Systemu Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS), zaplanowanego w ramach Programu PUESC.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 076-169609

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 26/07/2018
Léase:
Fecha: 13/08/2018
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zgodnie z zapisami SIWZ: Rozdział XVIII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.