The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 255708-2017

05/07/2017    S126

Nederland-Petten: Direct leveringscontract voor het vervangen van de ketelinstallatie ten behoeve van de „Fuel Cell”-faciliteiten en montagezaal in gebouw 310 van het JRC in Petten

2017/S 126-255708

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, directoraat Resources, Resource Management Unit — Petten
Postadres: Postbus 2
Plaats: Petten
NUTS-code: NL328 Not specified
Postcode: 1755 ZG
Land: Nederland
Contactpersoon: L. Vuskovic, Resource Management Unit — Petten
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Fax: +31 224565607
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
Adres van het kopersprofiel: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: onderzoek.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Direct leveringscontract voor het vervangen van de ketelinstallatie ten behoeve van de „Fuel Cell”-faciliteiten en montagezaal in gebouw 310 van het JRC in Petten.

Referentienummer: JRC/PTT/2017/R.2/0038/OC.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44621200 Verwarmingsketels
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De huidige ketelinstallatie gelinkt aan de „Fuel Cell”-faciliteiten en montagezaal in gebouw 310 dateert van 1992. Deze installatie heeft haar maximale levensduur bereikt, is oud en er zijn geen onderdelen meer voor beschikbaar. Daarnaast loopt de energie-efficiëntie ver achter op de huidige energie-eisen. Om deze redenen dient de bestaande ketelinstallatie te worden vervangen. De ketelinstallatie dient te worden geleverd en geïnstalleerd. De ruimte dient hiervoor te worden voorbereid (sloop van huidige installatie) en de nieuwe installatie moet worden aangesloten op de onderliggende infrastructuur.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 253 728.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44621210 Waterkokers
45331110 Installeren van boilers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

terrein van het JRC, Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NEDERLAND.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: administratieve kredieten van de EU.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 042-076204
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 932725
Perceel nr.: 1
Benaming:

Direct leveringscontract voor het vervangen van de ketelinstallatie ten behoeve van de „Fuel Cell”-faciliteiten en montagezaal in gebouw 310 van het JRC in Petten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/06/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wilms Den Helder BV
Nationaal identificatienummer: NL853663038B01
Postadres: Ravelijncenter 39
Plaats: Den Helder
NUTS-code: NL321 Kop van Noord-Holland
Postcode: 1785 LX
Land: Nederland
E-mail: info@wilms.nl
Telefoon: +31 223630900
Fax: +31 223632800
Internetadres: www.wilms.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 230 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 253 728.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 23 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/06/2017