Werken - 255728-2020

03/06/2020    S106    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Koziegłowy: Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

2020/S 106-255728

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 100-227641)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina i Miasto Koziegłowy
Postadres: pl. Moniuszki 14
Plaats: Koziegłowy
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Postcode: 42-350
Land: Polen
Contactpersoon: Edyta Wrzosowska, Przemysław Kołodziejczyk
E-mail: izp@kozieglowy.pl
Telefoon: +48 343141219
Fax: +48 343141219

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kozieglowy.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

Referentienummer: RIGK. 271.08 .2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla zestawów instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności dla Gminy i Miasta Koziegłowy:

— instalacje fotowoltaiczne (PV) – 481 szt.

— gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.

— powietrzne pompy ciepła do c.w.u. – 23 szt.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, które obejmują odpowiednio:

a) część nr 1 – instalacje fotowoltaiczne (PV) – 481 szt.;

b) część nr 2 – gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt., powietrzne pompy ciepła do c.w.u. – 23 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Programy funkcjonalno-użytkowe oraz SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 100-227641

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: 1 i 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: 1 i 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:15
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: