Werken - 255729-2020

03/06/2020    S106    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Stettin: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 106-255729

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 104-249641)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Postadres: ul. Rybacka 1
Plaats: Szczecin
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Postcode: 70-204
Land: Polen
Contactpersoon: p. Marzena Kopacka-Biculewicz, p. Wioletta Orzechowska, p. Agnieszka Dobrzyńska
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Telefoon: +48 914800778

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pum.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 PUM w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

Referentienummer: DZP-262-6/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2. Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia i kolejność wykonywania prac, określa załączona do SIWZ Pełnobranżowa Dokumentacja Projektowa, zwana „Dokumentacją Projektową,” która stanowi jej integralną część.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Wszystkie standardy jakościowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej.

5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i opis zamówienia zawiera SIWZ i jej załączniki, w szczególności wzór umowy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 104-249641

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modyfikacja dotyczy pkt 1,4, 5, pkt 2 i 3 pozostaje bez zmian; dodatkowo zmiana omyłkowej numeracji w ostatnich dwóch punktach
In plaats van:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy pl. Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych.

2. (...)

3. (...)

3. Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zostały opisane w dokumentacji projektowej.

4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera i opis zamówienia zawiera SIWZ i jej załączniki, w szczególności wzór umowy.

Te lezen:

1. Przedmiotem zamówienia budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2. (...)

3. (...)

4. Wszystkie standardy jakościowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej.

5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i opis zamówienia zawiera SIWZ i jej załączniki, w szczególności wzór umowy.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: