Werken - 255738-2020

03/06/2020    S106

Polska-Kalisz: Roboty drogowe

2020/S 106-255738

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 079-185721)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kalisz – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Adres pocztowy: ul. Złota 43
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Donata Gadzinowska
E-mail: zp@mzdik.kalisz.pl
Tel.: +48 625985200
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzdik.kalisz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I

Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; wzmocnienie istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni; przebudowę skrzyżowań, w tym budowę dwóch rond turbinowych; przebudowę i budowę chodników; budowę ścieżek pieszo-rowerowych; budowę ścieżek rowerowych; przebudowę zjazdów; przebudowę i budowę zatok autobusowych, miejsc postojowych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci sanitarnej; usunięcie kolizji z siecią: wodociągową, gazową, teletechniczną, elektroenergetyczną; przebudowę i budowę: oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej; wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome); opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu; obsługę geodezyjną, geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą.

3. Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ i dokumentacji projektowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 079-185721

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 03/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/06/2020
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 12:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: