Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 255742-2022

13/05/2022    S93

Polska-Goleniów: Nieregularny transport osób

2022/S 093-255742

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA GOLENIÓW
Krajowy numer identyfikacyjny: 8560008981
Adres pocztowy: PLAC LOTNIKÓW 1
Miejscowość: GOLENIÓW
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 72-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Janiszewska
E-mail: zamowienia.publiczne@goleniow.pl
Tel.: +48 914698200
Faks: +48 914698298
Adresy internetowe:
Główny adres: www.goleniow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dowóz uczniów z Gminy Goleniów do Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego "Fala" w Goleniowie

Numer referencyjny: WGG.271.4.3.2022.KJ
II.1.2)Główny kod CPV
60140000 Nieregularny transport osób
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi w formie przewozów okazjonalnych, polegające na przywozie uczniów klas II i III szkół podstawowych, zwanych dalej uczniami do Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego „Fala” w Goleniowie, przy ul. Niepodległości 1, zwanego dalej „basenem” i odwozie ich do szkół , od poniedziałku do piątku z wyłączeniem: dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) oraz zgodnie z organizacją roku szkolnego określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.), łącznie z zapewnieniem opieki nad tymi uczniami w czasie przejazdu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 12 868 407.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy i miasta Goleniów.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w formie przewozów okazjonalnych, polegające na przywozie uczniów klas II i III szkół podstawowych, zwanych dalej uczniami do Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego „Fala” w Goleniowie, przy ul. Niepodległości 1, zwanego dalej „basenem” i odwozie ich do szkół , od poniedziałku do piątku z wyłączeniem: dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) oraz zgodnie z organizacją roku szkolnego określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.), łącznie z zapewnieniem opieki nad tymi uczniami w czasie przejazdu.2. Dowozy na basen wykonywane są w formie kursów między poszczególnymi szkołami, a basenem w dni tygodnia określone w „Harmonogramie dowozu uczniów do Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego „Fala" w Goleniowie ". 3. Za 1 kurs należy rozumieć trasę wykonaną w ciągu jednego dnia na odcinku: szkoła - basen -szkoła. 4. Dalszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 086 948.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/09/2022
Koniec: 20/06/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego, które są przedmiotem niniejszego postępowania i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

1) posiadają aktualną licencję, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 567 z późn. zm.) - ważną na cały okres wykonywania zamówienia lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.) – ważne na cały okres wykonywania zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. usługę polegającą na przewozie osób o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych łącznie z podatkiem VAT wykonanej należycie lub wykonywanej należycie.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi urządzeniami tj. odpowiednią ilością pojazdów, z określoną minimalną ilością miejsc siedzących, która umożliwi bezproblemową realizację zadania, tj.:

a) co najmniej pięcioma pojazdami minimum na 40 osób,

b) co najmniej jednym pojazdem zastępczym na minimum 33 osób,

3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. co najmniej 8 osobami, w tym:

a) co najmniej 4 osobami pełniącymi funkcję kierowcy pojazdu i posiadającymi odpowiednie uprawnienia tj. prawo jazdy kategorii odpowiedniej do kierowanego nią pojazdu,

b) co najmniej 4 osobami pełniącymi funkcję opiekuna uczniów.

Zamawiający nie dopuszcza pełnienie przez jedną osobę funkcji kierowcy pojazdu i opiekuna uczniów jednocześnie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia w projektowanych postanowieniach umowy określonych w załączniku nr 7 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Goleniów https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

I kwartał 2025 roku.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Tryb: przetarg nieograniczony.

2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 139 ust. 1–4 ustawy Pzp.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 SWZ oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania na podst. art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, o których mowa w rozdziale 6 SWZ, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale 9 SWZ. 3.1. Wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest w formularzu ofertowym złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.10.1 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 9.10.1 SWZ. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.11.1 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, dokument ten powinien być również wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

6. W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.10.1, 9.10.3–9.10.4 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, ze nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

7. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych).

8. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

9. Kryteria oceny ofert: cena 60 %, wiek taboru – 30 %, szybkość podstawienia pojazdu zastępczego – 10 %.

10. Informacje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO” zostały zawarte w rozdziale 28 SWZ.

11. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w dokumentach zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a);

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2022