Werken - 255749-2020

03/06/2020    S106    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Installeren van verkeersbewakingsuitrusting

2020/S 106-255749

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 075-177580)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Nationaal identificatienummer: 188710638
Postadres: J. Basanavičiaus g. 36
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-03109
Land: Litouwen
Contactpersoon: Antanas Narbutas
E-mail: antanas.narbutas@lakd.lt
Telefoon: +370 52329653

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lakd.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4495

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas, II etapas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45316210 Installeren van verkeersbewakingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių tinkle bus įrengtos vidutinio greičio matavimo sistemos (iš viso 56 vnt.).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 075-177580

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:45
Te lezen:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: