Werken - 255757-2020

03/06/2020    S106    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Évreux: Bouwwerkzaamheden

2020/S 106-255757

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 062-146913)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de l'Eure
Postadres: 14 boulevard Georges Chauvin
Plaats: Évreux Cedex 01
NUTS-code: FRD21 Eure
Postcode: 27021
Land: Frankrijk
E-mail: marches-publics@eure.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://eureennormandie.fr/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Extension et restructuration du collège J Vancayzeele à Thiberville

Referentienummer: E411432
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Extension et restructuration du collège J Vancayzeele à Thiberville.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 062-146913

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 11/05/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 11/05/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: