Werken - 255761-2020

03/06/2020    S106    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Werken op bouwterrein

2020/S 106-255761

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 083-194930)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CDC Habitat
Nationaal identificatienummer: 470801168 RCS Paris
Postadres: 33 avenue Pierre Mendès France
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75013
Land: Frankrijk
E-mail: alix.maheo@cdc-habitat.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cdc-habitat.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CDC Habitat
Nationaal identificatienummer: 470801168 RCS Paris
Postadres: 33 avenue Pierre Mendès France
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75013
Land: Frankrijk
E-mail: alix.maheo@cdc-habitat.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cdc-habitat.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CDC Habitat
Nationaal identificatienummer: 470801168 RCS Paris
Postadres: 33 avenue Pierre Mendès France
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75013
Land: Frankrijk
E-mail: alix.maheo@cdc-habitat.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cdc-habitat.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre portant sur des prestations de menues réparations, d'entretien courant, de dépannages et de remises en état de logements du groupe CDC Habitat — DIR NE

Referentienummer: 099/03/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45113000 Werken op bouwterrein
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre portant sur des prestations de menues réparations, d'entretien courant, de dépannages et de remises en état de logements du groupe CDC Habitat — DIR NE.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 083-194930

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: