Werken - 255778-2020

03/06/2020    S106    Werken - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Saint-Nazaire: Bouwen van gebouwen

2020/S 106-255778

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Silène Habitat
Nationaal identificatienummer: 44212836900018
Postadres: 17 rue Pierre Mendès-France
Plaats: Saint-Nazaire
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44600
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.silene-habitat.com/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

19mapa016 — travaux de construction d'un bâtiment de six logements locatifs sociaux — rue des Gapois — commune de Camoël

Referentienummer: 19mapa016/Bo
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 279 239.30 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Terrassement généraux — VRD — espaces verts

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112500 Grondverzet
45320000 Isolatiewerkzaamheden
45330000 Loodgieterswerk
45431000 Tegelwerk
03410000 Hout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Terrassement généraux — VRD — espaces verts.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Charpente bois — bardage

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45420000 Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45320000 Isolatiewerkzaamheden
45330000 Loodgieterswerk
45431000 Tegelwerk
03410000 Hout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Charpente bois — bardage.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Couverture-zinguerie

Perceel nr.: 04
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
45320000 Isolatiewerkzaamheden
45330000 Loodgieterswerk
45431000 Tegelwerk
03410000 Hout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Couverture-zinguerie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie PVC — aluminium — volets roulants

Perceel nr.: 05
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
45320000 Isolatiewerkzaamheden
45330000 Loodgieterswerk
45431000 Tegelwerk
03410000 Hout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiserie PVC — aluminium — volets roulants.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie bois

Perceel nr.: 07
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
45320000 Isolatiewerkzaamheden
45330000 Loodgieterswerk
45431000 Tegelwerk
03410000 Hout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiserie bois.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cloisons sèches — plâtrerie — isolation

Perceel nr.: 08
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421152 Aanbrengen van scheidingswanden
45320000 Isolatiewerkzaamheden
45330000 Loodgieterswerk
45431000 Tegelwerk
03410000 Hout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cloisons sèches — plâtrerie — isolation.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chapes — carrelage — faïence

Perceel nr.: 09
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262321 Afreien van vloeren
45320000 Isolatiewerkzaamheden
45330000 Loodgieterswerk
45431000 Tegelwerk
03410000 Hout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chapes — carrelage — faïence.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture — nettoyage

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100 Schilderwerk
45320000 Isolatiewerkzaamheden
45330000 Loodgieterswerk
45431000 Tegelwerk
03410000 Hout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Peinture — nettoyage.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Consultation passée en procédure adaptée, ne nécessitant pas de publicité au JOUE.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Terrassement généraux — VRD — espaces verts

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SRTAD
Postadres: rue de la Pierre
Plaats: Guérande
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44350
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 37 303.04 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Charpente bois — bardage

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Couverture Hillion
Postadres: PA la Corne du Cerf
Plaats: Arzal
NUTS-code: FRH04 Morbihan
Postcode: 56190
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 33 667.43 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Couverture — zinguerie

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Couverture Hillion
Postadres: PA la Corne du Cerf
Plaats: Arzal
NUTS-code: FRH04 Morbihan
Postcode: 56190
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 31 887.76 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Menuiserie PVC — aluminium — volets roulants

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Chesnin MCE
Postadres: 3 ZA de la Fouée
Plaats: Saint-Dolay
NUTS-code: FRH04 Morbihan
Postcode: 56130
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 25 890.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Menuiserie bois

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Chesnin MCE
Postadres: 3 ZA de la Fouée
Plaats: Saint-Dolay
NUTS-code: FRH04 Morbihan
Postcode: 56130
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 39 581.43 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Cloisons sèches — plâtrerie — isolation

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SASU Rault Maurice
Postadres: rue du Moulin
Plaats: Rohan
NUTS-code: FRH04 Morbihan
Postcode: 56580
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 60 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Chapes — carrelage — faïence

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SAS ACMA Moricet
Postadres: 17 rue de la Pierre, BP 15105 — ZI Villejames
Plaats: Guérande
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44350
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 27 075.82 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Peinture — nettoyage

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Renaissance
Postadres: 13 rue René Cassin
Plaats: Saint-Nazaire
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44600
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 23 433.82 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'Île-Gloriette
Plaats: Nantes
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Telefoon: +33 240994600
Fax: +33 240994658
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'Île-Gloriette
Plaats: Nantes
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Telefoon: +33 240994600
Fax: +33 240994658
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020