Roboty budowlane - 255802-2018

14/06/2018    S112    Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Roboty wiertnicze i górnicze

2018/S 112-255802

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 634-283-47-28
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Hendel
E-mail: przetargi@pgg.pl
Tel.: +48 327572623
Faks: +48 327572027

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A. Centrala
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Hendel
E-mail: k.hendel@pgg.pl
Kod NUTS: PL22A Katowicki

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ukończenie budowy szybu VII PGG S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic

Numer referencyjny: 621700204
II.1.2)Główny kod CPV
45255500 Roboty wiertnicze i górnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Ukończenie budowy szybu VII PGG S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45221230 Szyby
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
51540000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania
51100000 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGG SA Oddział KWK Murcki-Staszic, ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ukończenie budowy szybu VII Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic.

Szczegóły w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej uPzp lub ustawą.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zdolności technicznej lub zawodowej określone w Części VIII oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp, z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 Ustawy, a także, z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4.

W celu wstępnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w pkt. 3 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. JEDZ winien zostać złożony zgodnie z zapisami określonymi w części X SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty zgodnie z częścią XI SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się zdolnością finansową tzn.:

Którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się zdolnością techniczną lub zawodową tzn.:

1. W okresie ostatnich 5 przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania tego warunku, tj.:

a) wykonanie wyrobisk pionowych lub uzbrojenia szybu o łącznej wartości tych robót co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto;

b) wybudowania nowej lub przeprowadzenia modernizacji maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych o mocy znamionowej większej niż 1 000 kW;

c) wybudowania obiektów przemysłowych o łącznej wartości 30 000 000, 00 PLN brutto.

W przypadku Wykonawcy, przedstawiającego wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym została zawarta umowa.

W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy dysponują lub będą dysponować do nadzorowania przedmiotowych usług osobami posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji kierownictwa i osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, sprawujących nadzór nad pracownikami prowadzącymi prace wymagane zgodnie z ustawą z dnia 9.6.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 163, poz. 981) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. nr 275 poz. 1628) dla:

a) przynajmniej jednej osoby kierownictwa o kwalifikacjach Kierownika Działu Energomechanicznego, w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, która wykaże się doświadczeniem w kierowaniu robotami szybowymi przy pogłębianiu lub głębieniu wyrobisk pionowych lub zbrojeniu szybu przez min. 1 rok w okresie ostatnich 5 lat,

b) przynajmniej 1 osoby kierownictwa o kwalifikacjach Kierownika Działu Górniczego, w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, która wykaże się doświadczeniem w robotami szybowymi przy pogłębianiu lub głębieniu wyrobisk pionowych lub zbrojeniu szybu przez min. 1 rok w okresie ostatnich 5 lat,

c) przynajmniej 2 osoby dozoru wyższego o specjalności górniczej, w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, która wykaże się doświadczeniem w nadzorowaniu robotami szybowymi przy pogłębianiu lub głębieniu wyrobisk pionowych lub zbrojeniu szybu przez min. 1 rok w okresie ostatnich 5 lat,

d) przynajmniej 1 osoby dozoru wyższego o specjalności górniczej w zakresie techniki strzałowej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

e) przynajmniej 2 osoby dozoru wyższego o specjalności mechanicznej w zakresie górniczych wyciągów szybowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

f) przynajmniej 1 osoby dozoru wyższego o specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

g) przynajmniej 1 osoby dozoru wyższego o specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

h) przynajmniej 4 osób dozoru średniego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

i) przynajmniej 3 osób dozoru średniego o specjalności mechanicznej w zakresie górniczych wyciągów szybowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

Ciag dalszy powyższego warunku udziału (pkt. od j do p) znajdują się w pkt. VI.3 niniejszego ogłoszenia.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7 900 000,00 PLN (siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100).

Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Szczegółowe warunki płatności zostały określone w SIWZ. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5. Pozostałe zapisy zgdonie z częścią XII SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zostały określone w załączniku do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcjinawarunkach określonych w części XXII SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/08/2018
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Polska Grupa Górnicza S.A. Centrala, 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, pokój 308B.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

SIWZ dostępna na stronie internetowej www.pgg.pl/dostawcy/przetargi.

Część IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji usługi: nie dłużej niż 84 miesięcy od daty przekazania frontu robót.

Przekazanie frontu robót nastąpi do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Ciąg dalszy warunków udziału pkt. III.1.3. zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

j) przynajmniej 2 osób dozoru średniego o specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

k) przynajmniej 3 osób dozoru średniego o specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

l) przynajmniej 1 osoby posiadającej kwalifikacje mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

m) przynajmniej 1 osoby posiadającej kwalifikacje geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

n) przynajmniej 1 osoby dozoru o specjalności budowlanej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny (kierownik budowy), posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 24.9.2014 r., poz. 1278) oraz będącej członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych,

o) przynajmniej jedną osobą co najmniej dozoru wyższego o specjalności BHP albo osobą dozoru wyższego innej specjalności posiadające kwalifikacje o których mowa w art. 23711 § 1. Kodeksu Pracy

p) Wykonawca w celu realizacji zadania zapewni także osoby posiadające wymagane przepisami szczególne kwalifikacje lub uprawnienia (określone w ustawie z dnia 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – Dz.U. z 2011 r., nr 163, poz. 981 – oraz w przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do realizacji robót objętych zamówieniem w tym:

• 6 osób posiadających kwalifikacje na stanowisko maszynista maszyn wyciągowych w podziemnych zakładach górniczych,

• 10 osób posiadających kwalifikacje na stanowisko sygnalista szybowy w podziemnych zakładach górniczych,

• 3 osoby posiadające kwalifikacje elektromontera sprzętu elektrycznego o napięciu do 1 kV w podziemnych zakładach górniczych,

• 6 osób posiadających kwalifikacje górnika strzałowego w podziemnych zakładach górniczych,

• 2 osoby posiadające kwalifikacje instruktora strzałowego w podziemnych zakładach górniczych.

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień/kwalifikacji równoważnych dla ww. wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów.

Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów SIWZ, termin został określony w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2018