TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 255848-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Cluj-Napoca: Equipo de calefacción

2018/S 112-255848

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Regia Autonomă de Termoficare Cluj Napoca
Romania
Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 79, județul Cluj
Cluj-Napoca
400604
Rumania
Persona de contacto: Ing. Victoria Maran
Teléfono: +40 264503703
Correo electrónico: rat@ratcj.ro, achizitii@ratcj.ro
Fax: +40 264503722
Código NUTS: RO113

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ratcj.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Achiziție echipamente cu servicii de proiectare și lucrări conexe pentru modernizarea punctelor termice 10 Mărăști și 15 AVS și transformarea acestora în centrale termice de cvartal

Número de referencia: 2535
II.1.2)Código CPV principal
39715200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de echipamente cu servicii de proiectare și lucrări conexe pentru modernizarea punctelor termice 10 Mărăști si 15 AVS si transformarea acestora in centrale termice de cvartal.

1) Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile;

2) Entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, o singura data, in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

Nota:

Entitatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la punctul 1, invocat mai sus.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 921 579.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lot I — Transformare punct termic 10 Mărăști în centrală termică de cvartal

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39715200
45315000
71321200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO113
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Municipiul Cluj-Napoca.

II.2.4)Descripción del contrato:

Achiziție echipamente cu servicii de proiectare și lucrări conexe pentru modernizarea punctului termic 10 Mărăști si transformarea acestuia in centrala termica de cvartal.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 062 325.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Notă: potrivit art. 42 alin. (7) din H.G. 394/2016 dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu pana la data și ora limită de depunere a ofertelor.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lot II — Transformare Punct Termic 15 AVS în centrală termică de cvartal

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39715200
45315000
71321200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO113
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Municipiul Cluj-Napoca.

II.2.4)Descripción del contrato:

Achiziție echipamente cu servicii de proiectare și lucrări conexe pentru modernizarea punctului termic 15 AVS și transformarea acestuia in centrala termica de cvartal.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 859 254.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Notă: potrivit art. 42 alin. (7) din H.G. 394/2016 dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu pana la data și ora limită de depunere a ofertelor.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerinta 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016. Completare DUAE.

Cerinta 2: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016. Completare DUAE. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta certificatele: Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale precum si Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele la bugetul de stat, ambele in original, copie legalizata sau copie lizibila cu inscriptia „conform cu originalul”, din care sa rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii lor.

Cerinta 3: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 din Legea 99/2016. Completare DUAE.

Cerinta 4: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016. Completare DUAE.

Persoane cu drept de decizie:

— Emil Miron,

— Ioan Moldovan,

— Dan Emil Cupșa,

— Cătălin Tătaru,

— Victoria Maran,

— Sorina Fărcaș,

— Dorin Racoți,

— Lucia Astilean,

— Elena Porutiu,

— Andra Cîmpean,

— Ciomoș Marius.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a urmatoarelor informatii si documente:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Atenționări speciale:

1) Nedepunerea, odata cu oferta a DUAE (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) Nedepunerea odată cu DUAE, a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia sau, dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, poate face subiectul unei solicitari de clarificare.

Nota:

1) Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi depuse in SEAP/SICAP, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor financiare;

2) Toti participantii la procedura (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator) au obligatia de a depune DUAE.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care vor completa informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct, conform art. 186 din Legea 99/2016.

Pentru persoanele juridice/fizice române: Completare DUAE. Certificatul constatator va fi prezentat în oricare din formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, la solicitarea entității contractante, d [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimii 3 ani (2017, 2016, 2015) să fie cel puțin egală cu valoarea estimată a lotului pentru care se depune oferta sau cel puțin egală cu cuantumul lotului cu valoarea cea mai mare dintre loturile ofertate, în cazul depunerii ofertei pentru mai multe loturi, respectiv 1 062 325 RON pentru Lotul 1, 1 859 254 RON pentru Lotul 2. Informatii despre cursul mediu anual RON/valuta se pot gasi pe site-ul BNR: http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Completare DUAE: Bilantul pentru anii precizati/alte documente echivalente va fi prezentat doar la solicitarea entitatii contractante, ofertantului aflat in clasament pe primul loc.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

În cazul în care un grup de operatori economici depune ofertă comună, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz ofertantul va completa și prezenta Formularul nr. 7.c — Acordul de asociere.

Ofertantii vor prezenta angajamentul terțului susținător (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

Lista principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari. Respectivele documente indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul livrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit. Prezentarea de documente din care să rezulte că prin maxim 3 contracte au fost livrate produse similare în valoare cumulată de cel puțin:

— 508 613 RON (sau echivalentul în valută, la cursurile medii anuale RON/valută comunicate de BNR pentru ultimii 3 ani) — Lot I, respectiv

— 949 410 RON (sau echivalentul în valută, la cursurile medii anuale RON/valută comunicate de BNR pentru ultimii 3 ani) — Lot II sau cel puțin egală cu cuantumul lotului cu valoarea cea mai mare dintre loturile ofertate, în cazul depunerii ofertei pentru mai multe loturi.

Prin produse similare se înțelege: echipamente pentru producere energie termică: cazane de apă caldă, electropompe, electrovane, echipamente de automatizare.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Completare DUAE: Operatorii economici vor prezenta Formularul 7.c completat odata cu depunerea DUAE. Îndeplinirea criteriilor de calificare se va asuma prin completarea secțiunilor corespunzătoare la nivelul formularului DUAE, urmând ca ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, în urma aplicării criteriului de atribuire, să prezinte documentele care probează informațiile asumate prin formularul DUAE.

Angajamentul tertului sustinator se depune in SEAP/SICAP, semnat cu semnatura electronica extinsa, odata cu formularul DUAE, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Cerința se îndeplinește prin completarea secțiunii corespunzătoare în DUAE. Documentele justificative urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru echivalenta in alta valuta se va utiliza cursul de referinta euro/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Lot I — Transformare punct termic 10 Mărăști în centrală termică de cvartal: 10 623,25 RON sau echivalentul în valută (echivalent calculat la cursul RON/valută stabilit de către BNR la data publicării invitației de participare).

Lot II — Transformare punct termic 15 AVS în centrală termică de cvartal: 18 592,54 RON sau echivalentul în valută (echivalent calculat la cursul RON/valută stabilit de către BNR la data publicării invitației de participare).

Perioada de valabilitate a garanției: Cel puțin egală cu cea a ofertei. Modul de constituire a garanției de participare: prin virament bancar, în contul nr. RO71 RNCB 0106 0007 6755 0001 deschis la BCR Cluj sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări. Acestea pot fi:

— scrisoare de garanție în favoarea entității contractante (model Formular 9),

— scrisoare de garanție emisă de o societate de asigurări, în aceleași condiții ca și scrisoarea de garanție bancară.

Garanția de participare se poate constitui și prin depunerea:

— unui ordin de plată în cont nr. RO71 RNCB 0106 0007 6755 0001 deschis la BCR Cluj cu condiția confirmării acestuia de către banca emitentă,

— prin virament bancar,

— unei sume în numerar, la casieria unității.

Notă: potrivit art. 42 alin. (7) din H.G. 394/2016 dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu pana la data și ora limită de depunere a ofertelor.

Modul de constituire a garanției de bună execuție: conform prevederilor art. 48 din H.G. 394/2016:

— Printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile legii, în cuantum de 10 % din valoarea contractului, fără TVA.

Eliberarea GBE:

— Eliberarea garanției de bună execuție se face în termen de 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de punere în funcțiune a produselor furnizate.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 18/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Comisia de evaluare.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

Orice operator economic înregistrat în SEAP/SICAP are dreptul de a transmite ofertă și DUAE. Operatorii economici au obligația de a transmite oferta și DUAE în format electronic și numai până la termenul limită pentru depunerea ofertelor.

Documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică extinsa (Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică extinsa). Astfel, documentele ofertei se transmit în conformitate cu solicitările entității contractante, prin intermediul SEAP/SICAP în mod obligatoriu semnate cu semnătura electronică extinsă, în acest sens documentele în discuție se vor scana într-un document/fișier care permite semnarea electronică. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul va completa cerințele corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. Înainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la cererea entității contractante, formularele completate, precum și orice alte documente justificative actualizate, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. DUAE este accesibil la adresa web https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, unde va fi încărcat și completat documentul pus la dispoziție de către entitatea contractantă. Detalii privind modalitatea de completare a DUAE se regăsesc la adresa http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf.

Terții susținători si subcontractantii: Completare DUAE.

Subcontractanții vor avea in vedere reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. Operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind aceste reglementari de la Ministerul Mediului, precum si de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform Legii 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Biroul Juridic al R.A. Termoficare Cluj-Napoca
Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 79
Cluj-Napoca
400604
Rumania
Teléfono: +40 264503703
Correo electrónico: rat@ratcj.ro
Fax: +40 264503722

Dirección de internet: www.ratcj.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018