TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 255856-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Hungría-Győr: Disyuntores

2018/S 112-255856

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
EKRSZ_56494433
Kandó Kálmán utca 11–13.
Győr
9027
Hungría
Persona de contacto: Mádi Zita
Teléfono: +36 303200126
Correo electrónico: zita.madi@eon-hungaria.com
Fax: +36 13275531
Código NUTS: HU221

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.eon.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.eon.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000194242018/reszletek
Puede obtenerse más información en otra dirección:
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
AK16338
Váci út 17. 3. emelet
Budapest
1134
Hungría
Persona de contacto: Mádi Zita
Teléfono: +36 303200126
Correo electrónico: zita.madi@eon-hungaria.com
Fax: +36 13275531
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.eon.hu

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000194242018/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

NAF megszakítók beszerzése

Número de referencia: EKR000194242018
II.1.2)Código CPV principal
31212000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi keretmegállapodás keretein belül NAF megszakítók beszerzése.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

132 kV-os szabadtéri megszakítók fázisonkénti hajt

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31212000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU231
Código NUTS: HU321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. pécsi, győri és debreceni Központi Raktárai:

Pécs: 7636 Pécs, Malomvölgyi út 2.; Győr: 9027 Győr, Kandó Kálmán 9–13.; Debrecen:4030 Debrecen, Monostorpályi út 154.

II.2.4)Descripción del contrato:

Összesen 20 készlet 132 kV-os fázisonkénti hajtású megszakító porcelán támszigetelőkkel.

A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Ajánlatkérő a keretmegállapodást legfeljebb további 1 évvel meghosszabbíthatja.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4) pontban megadott mennyiség keretein belül a 132 kV-os fázisonkénti hajtású megszakítót kompozit támszigetelőkkel vásárolja meg (porcelán támszigetelő helyett).

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

132 kV-os szabadtéri megszakítók közös hajtással

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31212000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU231
Código NUTS: HU321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. pécsi, győri és debreceni Központi Raktárai:

Pécs: 7636 Pécs, Malomvölgyi út 2.; Győr: 9027 Győr, Kandó Kálmán 9–13.; Debrecen:4030 Debrecen, Monostorpályi út 154.

II.2.4)Descripción del contrato:

Összesen 8 készlet 132 kV-os közös hajtású megszakító porcelán támszigetelőkkel.

A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Ajánlatkérő a keretmegállapodást legfeljebb további 1 évvel meghosszabbíthatja.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4) pontban megadott mennyiség keretein belül a132 kV-os közös hajtású megszakítót kompozit támszigetelőkkel vásárolja meg (porcelán támszigetelő helyett).

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés hatálya alá.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdés alapján ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani [321/2015 (X.30.) Korm. r. 1-8., 10. és 12-16.§].

A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 15.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62.§ (1)-(2)-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 15.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján.

Amennyiben az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban [321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13.§].

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 6.§ (1) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek meg kell adnia az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány megfelelő részében a kizáró okok hiányát igazoló adatbázis elérhetőségét-azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 6.§ (2) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban fel kell tüntetni azt is, hogy az igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatok, igazolások keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

A) Előzetes igazolás.

M.1.-M.3. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások (a részletes feltételek a közb. dokumentumok kerültek rögzítésre).

M.1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.

M.2.: A Kormány rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevőnél működő minőségirányítási, minőségbiztosítási rendszer alkalmazását igazoló, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerre (ISO 9001, vagy azzal egyenértékű) vonatkozó tanúsítványát. Amennyiben az ajánlattevő a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival kívánja az alkalmasságot igazolni, akkor az egyenértékűséget az ajánlattevőtől független szakértő által kiállított igazolással kell igazolnia.

M.3.: A Kormány rendelet 21. § (1) bekezdés g) pontja alapján az ajánlattevőnél működő bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított környezetirányítási rendszer (ISO 14001 vagy azzal egyenértékű) tanúsítványát.

Amennyiben az ajánlattevő a környezetközpontú intézkedések egyéb bizonyítékaival kívánja az alkalmasságot igazolni, akkor az egyenértékűséget az ajánlattevőtől független szakértő által kiállított igazolással kell igazolnia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban szerződésszerűen teljesített NAF szabadtéri megszakítók szállítására vonatkozó referenciával az alábbiak szerint:

1. rész tekintetében: legalább összesen 13 készlet 132 kV fázisonkénti hajtású megszakító;

2. rész tekintetében: legalább összesen 4 készlet 132 kV közös hajtású megszakító.

M.2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő napján érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerre (ISO 9001, vagy azzal egyenértékű) vonatkozó tanúsítvánnyal.

M.3. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő napján érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított környezetirányítási rendszerre (ISO 14001, vagy azzal egyenértékű) vonatkozó tanúsítvánnyal.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bek.-eire.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:
III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: euró (EUR).

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Az árlejtés a nettó árat érinti.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

EKR rendszer.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1) AK alkalmazza a 424/2017. (XII. 19.) K.r. 26. § (2) bek. rendelkezéseit.

2) A 424/2017. (XII. 19.) K.r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az EKR.

3) AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le.

4) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:

— a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is),

— a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra (eredeti aláírt példányban),

— a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is).

Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá:

— az ESPD-t (kitöltve),

— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot,

— az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát (papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolatának benyújtása esetén).

5) AK a nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

6) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

7) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

8) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.3) pontok.

9) A IV.2.6) pontban az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától számított 30 nap.

10) A beszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontjának megfelelően kerül sor.

11) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.

12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Mádi Zita (00947).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018