Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 255857-2020

03/06/2020    S106

Italië-Crema: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 106-255857

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda socio sanitaria territoriale di Crema
Postadres: largo Ugo Dossena 2
Plaats: Crema
NUTS-code: ITC4A Cremona
Postcode: 26013
Land: Italië
Contactpersoon: Pelzi Enrica
E-mail: e.pelzi@asst-crema.it
Telefoon: +39 0373280625
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.asst-crema.it
Adres van het kopersprofiel: www.asst-crema.it
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di attrezzature reagenti e materiale diagnostico (general contract) per «laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche»

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura e manutenzione dei sistemi analitici nel loro complesso (analizzatori e pc dedicati) per le seguenti linee produttive:

— biochimica clinica,

— ematologia e coagulazione,

— autoimmunità e allergologia e microbiologia (batteriologia e sierologia).

Fornitura di reagenti, calibratori e controlli e materiale di consumo necessari all'esecuzione delle prestazioni di laboratorio. Servizio di assistenza tecnica, fornitura e manutenzione di una nuova piattaforma di interfacciamento strumentale in grado di integrare tutta la strumentazione presente in laboratorio al LIS-Concerto, in sostituzione dell'attuale middleware di integrazione LabOnLine. (Durata 24 mesi).

Si informa che l'ASST di Crema ha in corso un contratto analogo a quello oggetto del presente avviso di preinformazione che è prossimo alla scadenza.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4A Cremona
Voornaamste plaats van uitvoering:

Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche dell'ASST di Crema presidio «Ospedale maggiore di Crema».

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura e manutenzione dei sistemi analitici nel loro complesso (analizzatori e pc dedicati) per le seguenti linee produttive:

— biochimica clinica,

— ematologia e coagulazione,

— autoimmunità e allergologia e microbiologia (batteriologia e sierologia). Fornitura di reagenti, calibratori e controlli e materiale di consumo necessari all'esecuzione delle prestazioni di laboratorio. Servizio di assistenza tecnica, fornitura e manutenzione di una nuova piattaforma di interfacciamento strumentale in grado di integrare tutta la strumentazione presente in laboratorio al LIS-Concerto, in sostituzione dell'attuale middleware di integrazione LabOnLine. (Durata 24 mesi).

Produzione circa 2 300 000 prestazioni/anno di cui una parte inviate in service presso altri laboratori accreditati. L'installazione delle attrezzature/sistemi dovrà avvenire coerentemente con le indicazioni dell'ASST. Si precisa che le attrezzature/sistemi dovranno essere di ultima generazione.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
29/06/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020