Leveringen - 255859-2020

03/06/2020    S106

Nederland-Amsterdam: Lampen voor buitenverlichting

2020/S 106-255859

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Nationaal identificatienummer: 12034981
Postadres: Weesperstraat 430
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1018 DN
Land: Nederland
Contactpersoon: Aanbestedingsteam Amsterdam
E-mail: inkoopfysiek@amsterdam.nl
Telefoon: +31 630475883

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

Adres van het kopersprofiel: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: TenderNed
Postadres: Bezuidenhoutseweg 73
Plaats: 's-Gravenhage
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2594 AC
Land: Nederland
Contactpersoon: TenderNed
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
Telefoon: +31 8008363376

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Marktconsultatie Impact Maatwerk Armaturen (verwachte einddatum: 11.9.2020)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34991000 Lampen voor buitenverlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Marktconsultatie Impact Maatwerk Armaturen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31520000 Lampen en lamparmaturen
34993000 Straatverlichting
65000000 Openbare voorzieningen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanleiding voor deze Marktconsultatie is dat Gemeente Amsterdam de aankoop van een aantal armaturen moet aanbesteden. Deze situatie wil de gemeente aangrijpen om tot een optimale inkoopstrategie te komen die voor de daaropvolgende aanbestedingsrondes weer toegepast kan worden. Gemeente Amsterdam heeft de ambitie om een eenduidig straatbeeld te creëren die zij tot in lengte van dagen kan waarmaken.

Uiterste datum indiening ingevulde vragenlijst 1.7.2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
23/11/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020