Leveringen - 255861-2020

03/06/2020    S106

Denemarken-Esbjerg: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2020/S 106-255861

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Esbjerg Kommune
Plaats: Esbjerg
NUTS-code: DK03 Syddanmark
Land: Denemarken
Contactpersoon: Ditte Munk Vækild
E-mail: dij1@esbjergkommune.dk
Telefoon: +45 76161448

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.esbjergkommune.dk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fredericia Kommune
Plaats: Fredericia
NUTS-code: DK03 Syddanmark
Land: Denemarken
E-mail: kommunen@fredericia.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.fredericia.dk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kolding Kommune
Plaats: Kolding
NUTS-code: DK03 Syddanmark
Land: Denemarken
E-mail: kommunen@kolding.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kolding.dk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Middelfart Kommune
Plaats: Middelfart
NUTS-code: DK03 Syddanmark
Land: Denemarken
E-mail: middelfart@middelfart.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.middelfart.dk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Odense Kommune
Plaats: Odense
NUTS-code: DK03 Syddanmark
Land: Denemarken
E-mail: odense@odense.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.odense.dk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Randers Kommune
Plaats: Randers
NUTS-code: DK04 Midtjylland
Land: Denemarken
E-mail: randers.kommune@randers.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.randers.dk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Svendborg Kommune
Plaats: Svendborg
NUTS-code: DK03 Syddanmark
Land: Denemarken
E-mail: svendborg@svendborg.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.svendborg.dk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vejle Kommune
Plaats: Vejle
NUTS-code: DK03 Syddanmark
Land: Denemarken
E-mail: Post@vejle.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vejle.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/83016b03-eba9-45f6-8f47-b8dddd66badd/homepage
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Service, vedligehold og køb af ABA-anlæg til KomUdbud

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Udbuddet vedrører service, vedligehold og køb af ABA-anlæg til 8 KomUdbud-kommuner.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 54 400 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Esbjerg Kommune

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625000 Inbraak- en brandalarminstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service, vedligehold og køb af ABA-anlæg til Esbjerg Kommune.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fredericia Kommune

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625000 Inbraak- en brandalarminstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service, vedligehold og køb af ABA-anlæg til Fredericia Kommune.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kolding Kommune

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625000 Inbraak- en brandalarminstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service og vedligehold af ABA-anlæg til Kolding Kommune.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Middelfart Kommune

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625000 Inbraak- en brandalarminstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service, vedligehold og køb af ABA-anlæg til Middelfart Kommune.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odense Kommune

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625000 Inbraak- en brandalarminstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service, vedligehold og køb af ABA-anlæg til Odense Kommune.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Randers Kommune

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625000 Inbraak- en brandalarminstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service og vedligehold af ABA-anlæg til Randers Kommune.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Svendborg Kommune

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625000 Inbraak- en brandalarminstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service og vedligehold af ABA-anlæg til Esbjerg Kommune.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vejle Kommune

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625000 Inbraak- en brandalarminstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service, vedligehold og køb af ABA-anlæg til Esbjerg Kommune.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
26/06/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Dette er et høringsmateriale på et udbud, som forventes at blive bekendtgjort inden sommerferien 2020. Alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at kommentere på materialet, således det så vidt det er muligt undgås, at det endelige materiale indeholder fejl eller mindre hensigtsmæssige formuleringer og lign. I særdeleshed bedes potentielle tilbudsgivere forhold sig til følgende:

- Er kravspecifikationen dækkende?

- Indeholder kravspecifikationen nogle uhensigtsmæssigheder?

- Er tilbudslisten tilstrækkelig, selvom der er forskel på hvilke oplysninger, hver kommune besidder og dermed kan oplyse?

- Tilbudslisten er opdelt i faner, således hver kommune har egen fane. Er det en udfordring i forhold til tilbudsafgivelsen, da det vil stille krav til at tilbudsgiver husker at udfylde alle faner?

- Er udvælgelseskriterierne passende eller er der noget, der mangler eller med fordel kan ændres?

Udbuddet vedrører service, vedligehold og køb af ABA-anlæg til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale, jf. punkt 2.1 volumen og tilslutningsdato (herefter benævnt ordregiver).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020