TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 255865-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Košice: Cables de baja tensión

2018/S 112-255865

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
Mlynská 31
Košice-mestská časť Staré Mesto
040 01
Eslovaquia
Persona de contacto: Dvorožňák Peter
Teléfono: +421 556102574
Correo electrónico: dvoroznak_peter@vsdas.sk
Código NUTS: SK042

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://vsds.sk

Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15676

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Silnoprúdové zemné káble NN

Número de referencia: 7022
II.1.2)Código CPV principal
31321210
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Káble sú určené pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch nízkeho napätia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK042
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sklad VSD, Teplárenská 15, 042 91 Košice, Slovensko.

II.2.4)Descripción del contrato:

Káble sú určené pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch nízkeho napätia. Používajú sa pre hlavné vedenia a odbočky distribučnej sústavy, prípojky, na prepoje s holým vonkajším vedením, na prepoje v distribučných transformačných staniciach a v elektrických staniciach. Káble sú určené na pevné uloženie vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Môžu byť uložené priamo v zemi, do žľabov, do rúr a pod., alebo pevne uložené vo vnútorných a vonkajších priestoroch na nosné konštrukcie, stavebné prvky, alebo časti technologických zariadení. Káble sú odolné proti UV žiareniu a proti šíreniu plameňa.

Káble typu 1-AYKY-J 4x16 sa používajú pre elektrické inštalácie za elektrickou prípojkovou skrinkou, pre hlavné domové vedenie, t.j. časť elektrického prívodného vedenia od prípojkovej skrine do elektromerového rozvádzača. Je súčasťou odberného elektrického zariadenia.

Káble typu 1-AYKY-J 4x16+2,5 sa používajú pre napájanie odberateľov v prípadoch keď je potrebné prenášať ovládací signál na spínacie hodiny (piata žila Cu 2,5 mm), v prípade rekonštrukcií el. vedení za elektrickou prípojkovou skrinkou.

Predpokladané množstvo:

Kábel 1-AYKY-J 4x16 RE: 175 km.

Kábel 1-AYKY-J 4x16 RE + 2,5 RE: 5 km.

Kábel NAYY-J 4x25 RE 0,6/1kV: 485 km.

Kábel NAYY-J 4x70 SE 0,6/1kV: 25 km.

Kábel NAYY-J 4x150 SE 0,6/1kV: 115 km.

Kábel NAYY-J 4x150 SM 0,6/1kV: 65 km.

Kábel NAYY-J 4x240 SM 0,6/1kV: 35 km.

Kábel NAYY-J 1x70 RM žlto-zelená 0,6/1kV: 30 km.

Kábel NAYY-J 1x120 RM žlto-zelená 0,6/1kV: 80 km.

Kábel NAYY-O 1x70 RM čierna 0,6/1kV: 10 km.

Kábel NAYY-O 1x120 RM čierna 0,6/1kV: 90 km.

Kábel NYY-J 1x120 RM žlto-zelená 0,6/1kV: 5 km.

Kábel NYY-J 1x240 RM žlto-zelená 0,6/1kV: 5km.

Kábel NYY-J 1x300 RM žlto-zelená 0,6/1kV: 2 km.

Kábel NYY-O 1x120 RM čierna 0,6/1kV: 9 km.

Kábel NYY-O 1x240 RM čierna 0,6/1kV: 20 km.

Kábel NYY-O 1x300 RM čierna 0,6/1kV: 3 km.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Uchádzač pre splnenie požiadaviek na daný predmet zákazky predložil v ponuke (časť Ostatné) nasledovné doklady a dokumenty:

— vyplnená časť B5 súťažných podkladov Technická špecifikácia,

— kópie protokolov o typovej skúške z akreditovanej skúšobne alebo formulárom podľa prílohy č. 1 TŠ, ktorý dokumentuje výsledky typových skúšok, (obstarávateľ akceptuje aj v anglickom jazyku),

— kópia vyhlásenia výrobcu o preukázaní zhody v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z., v znení neskorších predpisov (obstarávateľ akceptuje aj v anglickom jazyku),

— kópia vyhlásenia o parametroch v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov (Vyhl. 162/2013 Z.z. a 177/2016, resp. nariadenie EÚ č. 305/2011 - CPR a STN EN 50575), (obstarávateľ akceptuje aj v anglickom jazyku),

— kópia certifikátu systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality (obstarávateľ akceptuje aj v anglickom jazyku),

— kópia certifikátu systému environmentálneho manažérstva výrobcu (obstarávateľ akceptuje aj certifikát v anglickom jazyku),

— kópia katalógu materiálu, v slovenskom, prípadne českom jazyku,

— kópia Technického predpisu / podmienky pre výrobu a dodávku káblov, v slovenskom, prípadne českom jazyku,

— kópia pokynov na montáž, v slovenskom, prípadne českom jazyku,

— kópia pokynov pre dopravu a skladovanie, ktorých súčasťou bude aj zoznam údajov na samostatnom liste, formát A4, a to: rozmery balenia, množstvo materiálu v balení, hmotnosť balenia (netto a brutto), forma obalu (paleta, bubon a pod.), náčrt alebo fotografiu balenia, v slovenskom, prípadne českom jazyku.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 232-484351
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Silnoprúdové zemné káble NN

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Prysmian Kablo s.r.o.
30841143
Trnavská cesta 50
Bratislava
821 02
Eslovaquia
Teléfono: +421 49491230
Correo electrónico: miroslav.botansky@prysmiangroup.com
Código NUTS: SK010
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 3 311 840.29 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Silnoprúdové zemné káble NN

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
NKT s.r.o.
27203395
Průmyslová 1130
Kladno
272 01
República Checa
Correo electrónico: pavel.cervenka@nktcables.com
Código NUTS: CZ0
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 3 312 298.82 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Členovia komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky: Ing. Peter Dvorožňák, Ing. Gabriela Vacová, JUDr. Ľubica Jánošíková, Ing. Jozef Jenčo, Ing. Vojtech László, Ing. Štefan Škripko, Mgr. Lenka Snopeková, Ing. Norbert Štofan.

Pozn.:

Hodnota podľa oddielu II.1.7 je celková maximálna hodnota počas celého trvania rámcovej dohody.

Obstarávateľ uzatvoril rámcovú dohodu s 2 uchádzačmi, pričom s druhým uchádzačom budú uzatvárané čiastkové zmluvy v prípade, ak prvý v poradí nebude schopný dodať tovar v požadovanom termíne a množstve, za podmienok uvedených v rámcovej dohode.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené VO, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podla zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018