Leveringen - 255865-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Zweden-HÄRNÖSAND: Röntgenapparatuur

2020/S 106-255865

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Västernorrland
Nationaal identificatienummer: 232100-0206
Postadres: Storgatan 1
Plaats: HÄRNÖSAND
NUTS-code: SE321 Västernorrlands län
Postcode: 871 85
Land: Zweden
Contactpersoon: Tomas Jonsson
E-mail: tomas.jonsson@rvn.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rvn.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyrxqrcyb&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RFI Röntgenutrustning för PCI-ingrepp

Referentienummer: 20RS5441
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000 Röntgenapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Region Västernorrland kommer inom en snar framtid att påbörja arbetet med en ny upphandling av Röntgenutrustning för PCI-ingrepp. Innan upphandlingsarbetet påbörjas avser vi göra en analys och genomlysning av vad marknaden har att erbjuda idag och i nära framtid. Som ett led i detta arbete inbjuder vi er som leverantör av dessa produkter att inkomma med information om ert företag samt era produkter på efterfrågat sortiment.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
33124200 Instrumentarium voor radiodiagnostiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE321 Västernorrlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Region Västernorrland kommer inom en snar framtid att påbörja arbetet med en ny upphandling av Röntgenutrustning för PCI-ingrepp. Innan upphandlingsarbetet påbörjas avser vi göra en analys och genomlysning av vad marknaden har att erbjuda idag och i nära framtid. Som ett led i detta arbete inbjuder vi er som leverantör av dessa produkter att inkomma med information om ert företag samt era produkter på efterfrågat sortiment.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
05/10/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020