Leveringen - 255867-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Boekarest: Medische apparatuur

2020/S 106-255867

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerul Sănătății
Nationaal identificatienummer: 4266456
Postadres: Str. Cristian Popișteanu nr. 1-3
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010024
Land: Roemenië
Contactpersoon: Carmen Comandasu
E-mail: achizitii.centralizate@ms.ro
Telefoon: +40 3072594
Fax: +40 3072508
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ms.ro
Adres van het kopersprofiel: www.ms.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziția publică de măști chirurgicale pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, în contextul pandemiei cauzată de coronavirusul COVID-19

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziția publică de măști chirurgicale pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, în contextul pandemiei cauzată de coronavirusul COVID-19, potrivit prevederilor OUG 78/2020.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achiziția publică de măști chirurgicale pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, în contextul pandemiei cauzată de coronavirusul COVID-19, potrivit prevederilor OUG 78/2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Potrivit invitatiei de participare nr. 1010/29.5.2020 publicată pe site-ul www.ms.ro la rubrica „Informatii de interes public/Achizitii publice/Anunturi”.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
29/05/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A se vizualiza invitatia de participare nr. 1010/29.5.2020 publicată pe site-ul www.ms.ro la rubrica „Informatii de interes public/Achizitii publice/Anunturi”.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2020