Leveringen - 255867-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Boekarest: Medische apparatuur

2020/S 106-255867

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerul Sănătății
Nationaal identificatienummer: 4266456
Postadres: Str. Cristian Popișteanu nr. 1-3
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010024
Land: Roemenië
Contactpersoon: Carmen Comandasu
E-mail: achizitii.centralizate@ms.ro
Telefoon: +40 3072594
Fax: +40 3072508

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ms.ro

Adres van het kopersprofiel: www.ms.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziția publică de măști chirurgicale pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, în contextul pandemiei cauzată de coronavirusul COVID-19

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
29/05/2020

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2020