Suministros - 255872-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Chorzów: Vehículos especiales

2018/S 112-255872

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
Chorzów
41-506
Polonia
Persona de contacto: Joanna Urych
Correo electrónico: j.urych@tram-silesia.pl
Fax: +48 322510096
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.tram-silesia.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup pojazdów specjalistycznych technicznych

Número de referencia: UE/JRP/B/480/2017
II.1.2)Código CPV principal
34114000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1) 2 pojazdów specjalnych fabrycznie nowych do prac przy sieci trakcyjnej jezdnej oraz wykonywanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych – część 1;

2) 1 pojazdu specjalnego fabrycznie nowego przeznaczonego do transportu materiałów, urządzeń oraz przewozu osób (brygady torowo-remontowe), usuwania skutków awarii, utrzymania płynności ruchu szynowego, poprzez wykonywanie niezbędnych czynności: przeglądy, prace naprawcze i konserwacje nawierzchni szynowo drogowej - część 2,

W ramach Projektu pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego etap I”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34142100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 pojazdów specjalnych fabrycznie nowych do prac przy sieci trakcyjnej jezdnej w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego etap I”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz wykonywanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POIS.06.01.00-00-0022/16
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34114000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu specjalnego fabrycznie nowego przeznaczonego do transportu materiałów, urządzeń oraz przewozu osób (brygady torowo-remontowe), usuwania skutków awarii, utrzymania płynności ruchu szynowego, poprzez wykonywanie niezbędnych czynności: przeglądy, prace naprawcze i konserwacje nawierzchni szynowo drogowej, w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego etap I”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POIS.06.01.00-00-0022/16
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 250-528321
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Zakup pojazdów specjalistycznych technicznych

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Zakup pojazdów specjalistycznych technicznych

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie:

1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - dotyczy czynności innych niż określone w punkcie 1 i 2.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018