Suministros - 255874-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Balasto

2018/S 112-255874

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Targowa 74
Warszawa
03-734
Polonia
Persona de contacto: Marcin Strzałek
Teléfono: +48 914715853
Correo electrónico: marcin.strzalek@plk-sa.pl
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.plk-sa.pl

Dirección del perfil de comprador: https://zamowienia.plk-sa.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Otra actividad: Zarządzanie infrastrukturą kolejową

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa podsypki tłuczniowej i klińca niezbędnych do wykonania robót podstawowych w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”

Número de referencia: IREZA5h-216-05/18 oraz 9090/IREZA5/07863/02238/18/P
II.1.2)Código CPV principal
14212310
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa podsypki tłuczniowej w ilości 130.066,570 t frakcji 31,5 mm-50,0 mm w gatunku 1, klasie I oraz 93.852 t klińca frakcji 4-31,5 mm dla wykonania robót podstawowych w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Stacja Dolna Odra.

Stacja Świnoujście.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa podsypki tłuczniowej w ilości 130 066,570 ton frakcji 31,5 mm-50,0 mm w gatunku 1, klasie I oraz 93 852 ton niesortu frakcji 0-31,5 mm dla wykonania robót podstawowych w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”. Podsypka tłuczniowa i niesort powinny być kruszywem naturalnym ze skał magmowych, skał metamorficznych (za wyjątkiem wapieni krystalicznych i łupków) lub skał osadowych – takich, jak piaskowce kwarcowe o lepiszczu krzemionkowym. Podsypka tłuczniowa oraz niesort, muszą być we właściwy sposób wprowadzone do obrotu.Podsypka tłuczniowa powinna spełniać wymagania określone w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej Id-110” z 13.12.2016 r. Niesort kamienny powinien spełniać warunki określone w Instrukcji „Id-3 Warunki Techniczne utrzymania podtorza kolejowego”.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Numer: 2015-PL-TM-0125-W
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 074-165508
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Dostawa podsypki tłuczniowej i klińca niezbędnych do wykonania robót podstawowych w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018