Leveringen - 255877-2020

03/06/2020    S106

Finland-Seinäjoki: Ultrageluidscanners

2020/S 106-255877

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0243096-0
Postadres: Hanneksenrinne 7
Plaats: Seinäjoki
NUTS-code: FI194 Etelä-Pohjanmaa
Postcode: FI-60220
Land: Finland
Contactpersoon: Antti Pasala
E-mail: antti.pasala@epshp.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.epshp.fi

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

TP20/012 Ultraäänilaitteet

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33112300 Ultrageluidscanners
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI194 Etelä-Pohjanmaa
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020