Leveringen - 255881-2020

03/06/2020    S106

Hongarije-Boedapest: Reddingsvoertuigen

2020/S 106-255881

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Országos Mentőszolgálat
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_44156895
Postadres: Markó utca 22.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1055
Land: Hongarije
Contactpersoon: Nagy Barbara
E-mail: kozbeszerzes@mentok.hu
Telefoon: +36 13503737
Fax: +36 13506917

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mentok.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Országos Rendőr-főkapitányság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_76898064
Postadres: Teve utca 4–6.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1139
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dredán Csaba
E-mail: dredan.csaba@orfk.police.hu
Telefoon: +36 209674752
Fax: +36 14435597

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.police.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000432982020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000432982020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OMSZ-ORFK mentőgépjármű beszerzés 2021-2022

Referentienummer: EKR000432982020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114110 Reddingsvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

MSZ EN 1789 szabvány szerinti mentőgépjárművek beszerzése a Kbt. 105 § (2) bek. a) pont szerinti keretmegállapodás keretében 36 hónap időtartamban nettó 3 186 883 647 Ft. keretösszegben. AK jelzi, hogy jelen eljárásban a KM 2. rész szerinti megrendelésre a1329/2019 Korm. határozat szerinti fedezet rendelkezésre állásának figyelembe vételével történik.AK előre nem tudja meghatározni a B és/vagy C típusú gjművek megrendelésének számát, és megrendelés ütemét. AK megvizsgálta részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, ill. az esetlegesen eltérő típusok és felszereltségek a gyakorlati alkalmazás során nehézséget okozhatnak azáltal, hogy minden eszköz működtetését külön kellene ismerni,ami gazdasági és egyéb észerűséggel nem összeegyeztethető.. A beszerzendő speciális gépjárművek egységes gazdasági funkciót alkotnak.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114110 Reddingsvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapest, 1134 XIII. ker Róbert Károly krt. 77.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Országos Mentőszolgálat és Országos Rendőr Főkapitányság, mint közös Ajánlatkérők részére MSZ EN 1789 szabvány "B" és/vagy "C" melléklete szerinti mentőgépjármű beszerzése Kbt.105 § (2)bek.a) pont szerinti KM keretében 36 hónap időtartamban. Jelen eljárásban a közösen megvalósítandó közbeszerzési eljárást együttes ajánlatkérők nevében az OMSZ, mint ajánlatkérő folytatja le.

AK csak új állapotú,Magyarországon forgalomba helyezett gépkocsikra fogad el ajánlatot.Jelen eljárásban az a gépkocsi minősül új állapotúnak,amelynek semmilyen része nem javított,hiba és sérülésmentes,AT Magyarországon helyezte (helyeztette) forgalomba, sem Magyarországon,sem pedig külföldön nem volt bemutató autó, ill. próbajárműként sem használták. KKD-ban meghatározott egyedi típusú dologra való utalást vagy védjegyre hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása tette szükségessé,de AK valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal,hogy egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek (AT) igazolnia kell. Ajánlati árnak tartalmazni kell különösen: – üzembe és forgalomba helyezéssel kapcsolatos valamennyi adót és illetéket,minden járulékos költséget hatósági és vizsgadíjat (kulcsrakész átadás); – egyedi (MA) rendszámokkal történő forgalomba helyezést és ennek díjait (az ORFK részére megrendelt gépjárműveket sorozatban előállított (általános) rendszámtáblával kell forgalomba helyezni) – leszállított járművekre forg.helyezést követő 60 hónap teljes körű szerviz szolgáltatást is;

— KM 2. része szerinti egyedi szerződés hatálya alatt 24 órán belüli teljes körű pótalkatrész ellátást is vállalni kell. – Várható futásteljesítmény: 60 000 -70 000 Km/év/gjmű,

— Kötelező garanciális időszak: 60 hónap vagy 300 000 Km a szerződésszerű teljesítést követő dátumtól értve (gépjárművenként),

— AK a mentőgépjárműveket a Kbt .105.§(2) bek.a) pont szerint rendeli meg. KM 2. részében a szakmai ajánlatban szereplő járműveket az értékelési szempontokra adott ajánlattevői áron és határidőben köteles szállítani.

KM 2. részének szabályai:

KM 2.rész értékelési szempontja ár. AK több ajánlattevővel köti meg a keretmegállapodást. Szerződés feltételei ismertek és keretmegállapodásban rögzítettek. Kbt.77. § (5) alapján:az eljárás (KM) első részében azonos összpontszámok esetén a rangsort közjegyzői sorsolással állapítja meg. AK tervezetten a KM hatályba lépését követően 50 db "C" típusú és 49 darab "B" típusú termékmegrendelését küldi ki. Összességében a tervezetten megrendelni kívánt gépjárművek száma 99 darab. Darabszám és megrendelés ideje kizárólag tájékoztató jellegű. Szakmai ajánlat keretében AT csatolja:kitöltött kereskedelmi-szakmai ajánlat excel iratot,továbbá összecsukható hordszék valamint fix kerekesszék műszaki leírását és egészségügyi tér megajánlott kivitelének műszaki dokumentációját és annak részét képező, mentőgépjármű kialakításához használt, főbb szerkezeti elemekre vonatkozó fényképeket, ezek hiányában tervrajzokat, 3D-s látványtervet, olyan értékelhető tervrajzokkal 3D-s látványtervekkel összhangban lévő (kialakítás, bútorzat jellege stb.) – minőségű saját színes fotókat, amelyeken jelen eljárásban megajánlott,általa korábban már sorozatban gyártott belső kivitellel (egészségügyi tér kialakításával) és külső kivitellel főbb,lényegi elemiben megegyező vagy magasabb technikai színvonalú mentőgépjármű egészségügyi teréről (belső kiviteléről) készültek. AK főbb elemeiben megegyező kivitel meghatározását a kiadott kereskedelmi szakmai ajánlat excelben fejtette ki. Nyertes AT köteles a gépjármű(vek) által lefutott 300 000 km-ig, de legfeljebb 5 éves koráig jótállást biztosítani, amelynek be nem tartásával kapcsolatos igényekre jótállási biztosítékot köteles nyújtani. A teljesítési biztosíték mértéke az egyedi megrendelés alapján Eladónként átadandó összes Gépjármű nettó Vételár 1 %-ának megfelelő összeg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Környezetvédelmi és energetikai hatások a 48/2011. (III.30.) KR. szerint / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.1. Energetikai hatás (/fogyasztás/ l/100km) / Weging: 11
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.2. CO2 kibocsátás (g/km) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.3. NOx kibocsátás (g/km) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 2.4. PM (dízel) kibocsátás (mg/km) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Egyedi szerződéstől számított teljesítési határidő (min.100-max 240 nap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Értékelés KM 1. részében: Kbt. 76. § (2) bekezdés b) pontja szerint,legjobb ár-érték arány alapján. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont

Ár szempont- fordított arányosítás. Minőségi szempont Környezetvédelmi és energetikai hatások a 48/2011. (III.30.) KR. szerint- fordított arányosítás, Teljesítési határidő - A legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása” alapján

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet AT,alvállalkozó(ALV),és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában azon gazdasági szereplő (KAP), aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek.ben meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. AK továbbá kizárja az eljárásból azt az AT-t(közösAT), ALV, KAP, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.[Kbt.74.§(1)bek.b)pont]. Előzetes ig.: ATnek az ajánlatában a 321R .1-16 § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek hatálya alá. Mo-i letelepedésű ATnek az ajánlatában a 321R.1.§(1) bek.nek megfelelően,a 321R. 4. és 8. § [kivéve ib)pont] foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek hatálya alá. A nem Mo-on letelepedett AT esetében AK a 321R.4.és10.§[kivéve gb)pont] szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A 321R.8.§ib)és10.§gb)pontjai esetében a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII.tv.3.§38.pont a)b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatot megtenni.. Utólagos ig.: Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a 321R.1.§(2) bek.nek megfelelően, a 321R.III. Fejezetében(8-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/k, hogy nem tartozik/nak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá [Kbt .69.§(4)-(7)bek. szerint]. AK nem kéri az érintett AT-(k)től a 321R.III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt.69.§(11a) bek.ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a 321R. előírja. A 321R.III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a 321R.V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók,ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a 321R.VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az ajánlatban be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső ALV-t [Kbt.67 .§(4)bek.]. AK -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatokat az ajánlatot benyújtó teszi meg.. AT, ALV, illetve KAP a Kbt.64.§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet AK részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ekkor a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálatsorán. EKR-ben űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M1. csatolni kell - Kr. 21. §(1)bek. i) pontja szerint:

a) elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezet (továbbiakban:labor) által kiállított,az ajánlatban megajánlott belső betegtérrel rendelkező adott típusú (B", és "C") mentőgépj.,(ajánlatban megajánlott komplett alapgépj.,vagy annak nyers karosszériája) vizsgálatára vonatkozó,ténylegesen elvégzett dinamikus töréstesztet tanúsító dokumentumokat.

b)AT-nek csat. kell dinamikus töréstesztről labor által kiállított és MSZEN1789 szabv.való megfelelőséget ig.,a teljes berendezett betegtér vizsgálatának során készített vizsg.jelentést,amely tartalmazza mérési jegyzőkönyveket,és egyéb vizsgálati megállapításokat, és ezek alapján kiállított tanúsítványokat, értékelhető minőségű,és részletességű, a töréstesztről azonosítható módon készített-lehetőleg színes- fotókat;

c)MSZEN1789 szabvány előírásainak való megfelelést igazoló "B" és „C”mellékletet.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (1) bek i) pontja alapján csatolni kell a a mentőgépjármű egészségügyi terébe bekerülő, AT által az ajánlatában megajánlott orvostechnikai eszközök vonatkozásában - hordágy, hordágytálca, hordágyasztal, fix kerekesszék valamint összecsukható kerekesszék - a 93/42/EGK irányelv, vagy azt honosító, 4/2009.(III. 17.) EüM r.foglaltak szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.

M3) Kr. 21. §(1)bek.i) pontja alapján csatolnia kell a mentőgépjármű egészségügyi terébe bekerülő ülések valamint rögzítő és tartórendszerek vonatkozásában labor által kiállított és MSZ EN 1789 szabv.való megfelelőséget ig. tanúsítvánnyal.

M4) Kr..21.§(1)bek. e)pont szerint a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírása.

Az ATnek a 321R.1. § (1) bek. értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az AT-nek az EEKD IV.rész "alfa"mezőt kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően AK a Kbt. 69. § (4)-(7)bek. foglaltak alkalmazásával jár el. Az előírt alkalmassági követelmény igazolása tekintetében AK felhívja a figyelmet Kbt. 65.§ (6)-(7) bek.re, valamint 321R.3. § (2)-(3) bek. foglaltakra. AK hivatkozik a 321R.24. § (1) bek.re és a 424/2017. Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan Ajánlattevő,ha.

M1.szerz.teljesítésére,ha nem rendelkezik:

a) "megfelelt” minősítésű -AK által elvárt,AT ajánlatában ajánlott belső betegtérrel rendelkező "B" és „C”típ. mentőgjmű ütközési biztonságát tanúsító,tényl. elvégzett dinamikus törésteszt elvégzését igazoló labor által kiáll.doku-mal.

Tanúsítani kell „C” típ. mentőgépj.,ütközési biztonságát, műszaki köv. maradéktalanul megfelelő és AT által megajánlott belső betegt rend. „C” típ.mentőgépj. vizsg. vonatkozó,(megajánlott komplett gépj.,vagy annak nyers karosszéria eü-i tér szerkezetén)tényl.elvégzett dinamikus töréstesztet ig. teljes körű tanúsítvány és azt megalapozó teljes körű dok. bemutatásával.A csatolt dok., adataiból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie,hogy dinamikus törésteszt kiterjedt AK által elvárt,AT ajánlatában megajánlott, teljes berendezett betegtér minden elemére,így tároló egységekre (szekrényekre stb),ülő alkalmatosságokra,hordágyakra,palackrögzítő rendszerekre, valamint annak is, hogy a betegtér berendezései,eszközök,felszerelések ütközés,borulás esetén megfelelő biztonságot nyújtanak bent tartózkodók számára.

b)MSZ EN 1789 szabv-nak való megfelelőséget igazoló,teljes berendezett betegtér vizsgálatának során készített vizsgálatáról szóló tanúsítvánnyal,amely tartalmazza részüket képező mérési jegyzőkönyveket,és egyéb vizsgálati megállapításokat és ezek alapján kiállított tanúsítványokat,és értékelhető minőségű,töréstesztről készített-lehetőleg színes-fotókat;

c)MSZ EN 1789 szabv. előírásainak való megfelelést igazoló "B" és „C” melléklettel.

M.2) Alkalmas az AT, ha a megajánlott eszközök az ajánlattétel időpontjában rendelkeznek érvényes a 93/42/EGK irányelv, vagy az azt honosító, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben foglaltak szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.

M3.szerző.teljesítésére (közös AT esetében amennyiben legalább egyikük)nem rendelkezik mentőgjmű eü.terébe bekerülő ülések valamint rögzítő és tartórendszerek vonatkozásában labor által kiáll. MSZEN 1789 szabv. való megfelelést igazoló-vagy ezzel egyenértékű -tanúsítvánnyal.

M4.ha nem rendelkezik- ajánlattételi határidőben-érvényes mentőgjmű gyártására,száll-ra vonatkozó ISO 9001:2008(vagy azzal egyenértékű) szabv.szerinti,függ.akkr.szerv. által tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékűvel.AK egyenértékű tanúsításnak és minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el különösen,de nem kizárólagosan bármely nemzeti rendszerben akkr. szervezettől származó,besz. tárgyához illeszkedő tanúsítást,amennyiben:

— ISO9001 ágazat specifikus szabv.szerinti,vagy,

— nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabv. szerinti.

Kapacitás szervezet bevonása.

AT Kbt.67.§ 3)bek.:előírt alk-i köv.más szervezet kap.támaszkodva is megfelelhet. Kbt.65.§(7)bek.alapján ajánlatban)meg kell jelölni KAP.szerv-et és felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk.-i követelmény(eke)t,amelynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.(AT ESPD-jében ALFA szakasz kitöltése ez esetben is szükséges„ igen”) válasz. Ajánlatba be kell nyújtani KAP.szerv/személy részéről is Kbt.67.§(1)bek.szerinti ESPD-t.

Csatolni kell KAP.szerv/személy olyan szerződéses v.előszerződésben vállalt köt.váll.tartalmazó okiratot,amely alátámasztja, hogy szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.Okiratnak mindkét félnek aláírását tartalmaznia kell.

Kbt.65.§(6) bek:előírt alk. követelményeknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

A szerződés teljesítésére az alábbi különleges feltételek, jogszabályok is vonatkoznak:

— A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet,

— A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet,

— A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet,

— A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Elektronikusan az EKR-ben

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §. tartalmazza

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. AK eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, 424R. rendelet szabályai szerint. EKR (https://ekr.gov.hu) használatához regisztráció szükséges. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.)MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi(http://nekszt.hu).

2. AK nem alkalmazza:Kbt.75.§(2)bek.e) pontot.

3. Ajánlatnak tartalmaznia kell: Kbt.66.§(2)és(5)-(6),67.§(1)és(3)(4),65.§(7)esetén nemleges tartalommal is, továbbá a KKD szerinti nyilatkozatok.

4. Ajánlathoz csatolni kell AT./ALV./KAP. esetében ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá,úgy csatolni kell cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását

5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

6. Közös ajánlat Kbt.35.§ szerint, AK 35.§(8)bek.alapján kizárja gazdálkodó szervezet, ill.(9)bek.szerinti projekttársaság létrehozását.

7. Ha AT ajánlatban-átalakulásra hivatkozással-jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, úgy csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű másolatban,így szétválási,kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

8. AK 321R.V. Fejezetben (minősített ATk) foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg Alk.feltételeit.

9. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

10. IV.2.6)pont: AK 2 hónap alatt 60 napot ért Kbt.81.§(11) bek.ben foglaltak alapján,foly.-ba épített ell.

11. Irányadó: Kbt.47.§(2) bek.

12. Az egyes közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében megindító felhívásban foglaltak az irányadóak.

13. Nyertes AT 2011.évi CXCV. törvény (Áht.)41.§(6)bek. szerinti átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni a szerződéskötésig. Ezek elmaradása vagy nem átlátható szervezetnek minősülés szerződéstől való visszalépésnek minősül.

14. IV.2.4) pont: AK nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni.

15. Különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében átszámítást tartalmazó iratot csatolni kell.

16. AK felhívja a figyelmet, hogy Kbt.71.§(6) bek.alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.

17. FAKSZ: Dr. Derzsényi Attila 00197

18. KM-ben részes AT-k 2011.évi CXCV. tv. 41.§ (6) alapján átláthatósági nyil-ot kötelesek benyújtani szerződéskötésig (KM). Ennek elmaradása KM-től való visszalépésének minősül

19. AK kiköti: KM hatálya alatt olyan adminisztratív adatokban történő esetleges változást, amely szerződés jellegét, teljesítés érdemi tartalmát, feltételeit nem érinti, ill. az ajánlatok bírálatához,sorrendhez,szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak,és nem ütközik a Kbt.139.§-be sem (pl.bankszámlaszám, képviselő/kapcsolattartó, telj.igazoló aláíró személy(ek), szállítási cím mód.) nem minősül Kbt. 141.§-i szerződés módosításnak. Ezen módosítások esetén AT további költséget nem érvényesíthet.

20. AK hivatkozik: Kbt. 131. § (4). (A IV .1.3) pontban meghatározott keretszámban részes valamely AT visszalépése esetén AK az ajánlatok értékelése során (rangsor szerint) a következő legkedvezőbb (4) AT-vel köt szerződést, ha őt írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) alapján).

21. AK Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja alapján jár el.

22. Egyedi megrendelések teljesítési ideje nem haladhatja meg a 240 naptári napot.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148.§ -a szerint

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020